Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

ZARZĄDZENIE Nr  3 /2020
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, i na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

zarządzam co następuje:

§1

Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art.. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych na terenie województwa pomorskiego stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pomorski Kurator Oświaty

Małgorzata Bielang

Załącznik – Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim.