Technik architektury krajobrazu

Architektura krajobrazu, to dynamicznie rozwijający się obszar związany z kształtowaniem przestrzeni życiowej człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych oraz z uwzględnieniem uwarunkowań naturalnych, takich jak: rzeźba terenu, istniejąca roślinność, klimat, a także kultura regionu oraz potrzeby społeczne. Ten kierunek przeznaczony jest dla osób zainteresowanych przyrodą i ochroną środowiska, posiadających wyobraźnię przestrzenną, oraz posiadających zdolności organizacyjne.
Celem kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu jest przygotowanie absolwenta do planowania i projektowania terenów zieleni miast i obszarów wiejskich oraz nadzorowania prac związanych z pielęgnacją i konserwacją parków, starodrzewu oraz terenów zieleni i zadrzewień.

Po zakończeniu nauki w naszej szkole będziesz przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem i kształtowaniem krajobrazu, a zwłaszcza do: realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej; projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych; pielęgnowania i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu; prowadzenie uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.

Realizacja programu nauczania odbywa się w nowoczesnych pracowniach, z wykorzystaniem programów komputerowych do projektowania, grafiki komputerowej, w trakcie wycieczek dydaktycznych i lekcji terenowych, współpracy z firmami specjalizującymi się w projektowaniu i wykonawstwie elementów architektury krajobrazu oraz wyższymi uczelniami technicznymi (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Doskonałe uzupełnienie stanowią zagraniczne staże zawodowe w ramach programu „Erasmus+”.

Co dalej?
Zawód technik architektury krajobrazu daje ogromne możliwości zatrudnienia w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Po ukończeniu możesz pracować w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania krajobrazu, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu. Masz też możliwość założenia własnej działalności gospodarczej. Po zdaniu egzaminu maturalnego możesz kontynuować naukę na wyższej uczelni (preferowane kierunki studiów: architektura krajobrazu, ogrodnictwo, biologia, ochrona środowiska).

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, informatyka

OPIS ZAWODU

Technik architektury krajobrazu planuje i projektuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, nadzoruje pielęgnację parków, planuje i wykonuje prace związane z konserwacją terenów zieleni i zadrzewień. Prace wykonuje przede wszystkim na wolnym powietrzu, pracuje także w szklarniach oraz w pomieszczeniach biurowych i pracowniach architektonicznych

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Technik architektury krajobrazu jest zawodem przyszłościowym. Absolwenci kierunku technik architektury krajobrazu mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu.

PREDYSPOZYCJE

Technik architektury krajobrazu wymaga sprawności ruchowej, gotowości do pracy w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, wyobraźni przestrzennej, rozróżniania barw i wrażliwości estetycznej. Wskazane jest zainteresowanie, biologią, ogrodnictwem, przyrodą i ochroną środowiska.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Kształcenie młodzieży w zawodzie technika architektury krajobrazu ma na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania zadań w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu.

Po ukończeniu szkoły absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do:

 • wykonania prac projektowych w zakresie urządzania ogrodów przydomowych, terenów zieleni w obszarach miejskich i wiejskich,
 • wykonania czynności technicznych w zespołach projektowych architektury krajobrazu (prac kreślarskich, wizualizacji komputerowych),
 • wykonania kompleksowych kosztorysów dla projektowanych oraz wykonywanych obiektów architektury krajobrazu,
 • wykonania prac inwentaryzacyjnych terenowych obiektów krajobrazowych,
 • wykonania tradycyjnego i komputerowego dokumentowania i projektowania elementów krajobrazu,
 • pełnienie funkcji pomocniczych w strukturach administracji samorządowej.

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Kwalifikacje:

RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (dawniej R.21)
RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (dawniej R.22)

PRZEDMIOTY ZAWODOWE REALIZOWANE W SZKOLE

 • Podstawy architektury krajobrazu
 • Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu
 • Obiekty małej architektury krajobrazu
 • Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu
 • Język obcy w architekturze krajobrazu
 • Projekty obiektów w architekturze krajobrazu
 • Prace w obiektach krajobrazu

Absolwent szkoły o kierunku architektura krajobrazu otrzymuje tytuł zawodowy: technik architektury krajobrazu uznawany w Unii Europejskiej.

TYPOWE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANE W RAMACH ZAWODU

Praca architekta krajobrazu polega głównie na projektowaniu i zakładaniu obszarów terenów zielonych zarówno dla osób prywatnych, jak i dla właścicieli budynków użyteczności publicznej czy spółdzielni mieszkaniowych. Architekt krajobrazu w ramach wykonywania sowich zadań zawodowych  zajmuje  się świadomym kształtowaniem przestrzeni zarówno za pomocą elementów przyrodniczych krajobrazu jak i elementów budowlanych tzw. obiektów małej architektury (tj. pomniki, murki, ławki czy nawet kosze na śmieci).

NARZĘDZIA I TECHNOLOGIA WYKORZYSTYWANA W KSZTAŁCENIU TECHNIKA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

W toku kształcenia w zawodzie uczeń:

 • posługuje się programem typu CAD, programem do tworzenia wizualizacji 3D np. Sketch up
 • korzysta z programów komputerowych do kosztorysowania,
 • wykonuje rysunek odręczny – tworzy szkice z natury i wizualizacji,
 • stosuje różne technik projektowania architektury krajobrazów np. układanie bukietu spiralnie, drutowanie roślin, tworzenie glamelii, preparowanie roślin w glicerynie,
 • stosuje narzędzi do cięcia roślin (sekatory jedno i dwuręczne, piły ręczne i spalinowe, noźe do okulizacji i szczepień),
 • posługuje się sprzętem do uprawy gleby (ciągnik rolniczy, pług, brona, siewnik) oraz do ochrony roślin (opryskiwacze),
 • obsługuje system automatycznego nawadniania (sterowniki, zraszacze, linie kroplujące),
 • organizuje cykl produkcji roślin ozdobnych w szkółkach.

ZSP Reda 9Zawód technik architektury krajobrazu nie ma wspólnych kwalifikacji z innymi zawodami. Posiada efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: ogrodnik, technik ogrodnik, pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, operator maszyn leśnych, technik leśnik, rybak śródlądowy, technik rybactwa śródlądowego, technik weterynarii.

 

SYSTEM SZKOLEŃ, KURSÓW I WYCIECZEK PROPONOWANYCH W SZKOLE

PZS w Redzie proponuje swoim uczniom wiele szkoleń i warsztatów m.in.:

 • Szkolenia z systemu automatycznego nawadniania (firma Drago z Gdańska),
 • Warsztaty florystyczne,
 • Wyjazdy na Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA do Poznania,
 • Wyjazdy do Golunieńskiego Ogrodu Botanicznego w Gołubiu Kaszubskim (zajęcia z rozpoznawania i oznaczania roślin),
 • Wyjazdy do ogrodów pokazowych „Hortulus” i „Hortulus Spectabilis” w Dobrzycy,
 • Wyjazdy na wykłady i konkursy organizowane przez Katedrę Architektury Krajobrazu na UW-M w Olsztynie,
 • Wyjazdy do Parku Oliwskiego
 • Szkolenie z technik Powertex (utwardzanie tkanin – figury ogrodowe),
 • Szkolenie z projektowania automatycznego systemu nawadniania (potwierdzone certyfikatem),
 • Kursy prawa jazdy, kursy florystyczne, kursy rysunku, kursy projektowania 3D,
 • Praca w terenie (teren przyległy do budynku szkoły oraz pobliski Park Miejski,
 • Koło florystów.

Elementy umundurowania

Kliknij tutaj