Geodezja

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, informatyka.

OPIS ZAWODU

Zawód technik geodeta to przyszłościowy i atrakcyjny zawód na rynku pracy w Polsce. Geodeta wykonuje pomiary i opracowania fotogrametryczne, grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne związane z realizacją zadań w dziedzinie geodezji i kartografii, realizuje planowanie i wykonywanie pomiarów, dokonuje obliczeń oraz sporządza dokumentację geodezyjną. Dostarcza niezbędnych danych do wykonania różnego rodzaju map w skalach oraz dokonuje ich bieżącej aktualizacji. Wyniki pracy geodety są wykorzystywane na potrzeby gospodarcze związane z planowaniem przestrzennym, projektowaniem oraz zmianą struktury terenowej. Technik geodeta uczestniczy w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych. W zadaniach zawodowych wykorzystuje nowoczesne elektroniczne instrumenty geodezyjne współpracujące z siecią satelitarną oraz specjalistyczne programy geodezyjne. 

Do najistotniejszych zadań geodety należy:

 • ZSP FOTO SESJA 42

  określanie kształtu i wymiarów Ziemi jako planety,

 • opisywanie powierzchni ziemi w zakresie przestrzennego rozmieszczenia obiektów naturalnych i sztucznych oraz rzeźby terenu,
 • opis podziemnej infrastruktury technicznej (kanalizacja, wodociągi, energetyka, telekomunikacja, gaz itp.),
 • opis złóż mineralnych i wyrobisk górniczych,
 • kataster nieruchomości (stan prawny nieruchomości gruntowych i lokalowych, sposób użytkowania gruntów, klasyfikacja gleboznawcza, wartość rynkowa),
 • geodezyjna realizacja w terenie (wytyczanie na gruncie) projektów budowli (budynków, mostów, dróg, kolei itp.) oraz kontrola ich funkcjonowania (pomiary odkształceń i przemieszczeń),
 • przekształcanie struktury powierzchniowej gruntów (scalenia i wymiany gruntów),
 • monitorowanie środowiska i przestrzennego zagospodarowania kraju.

Istota zadań geodezyjnych w całym tym przedsięwzięciu polega na:

 • opracowaniu opisu odnośnego obszaru jako tworzywa przyszłego procesu projektowego (mapa sytuacyjno-wysokościowa dla celów projektowych oraz wcześniej opracowana, w celu pozyskania terenu, mapa dla celów prawnych),
 • geodezyjnym opracowaniu zaprojektowanego obiektu i jego wytyczeniu w terenie, tj. przeniesieniu go ze sfery modelu informacyjnego do rzeczywistości.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Technik geodeta, który ukończy naukę w naszej szkole będzie przygotowany do pracy w: 

 • w przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych,
 • przedsiębiorstwach budowlanych (budownictwo drogowe, kolejowe, mieszkaniowe, przemysłowe, itd.),
 • w jednostkach administracji państwowej i samorządowej,
 • wydawnictwie publikującym atlasy, mapy,
 • własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej. 

PREDYSPOZYCJE

ZSP FOTO SESJA 39

Od geodety oczekuje się, min.: umiejętności logicznego myślenia i zastosowania teorii w praktyce, zdolności matematycznych i technicznych, a także wyobraźni przestrzennej, pamięci wzrokowej oraz posługiwania się rysunkiem technicznym. Ponadto, pracownik ten powinien być dokładny, cierpliwy oraz posiadać zmysł praktyczny. 

Najważniejsze wymagania wynikające z zadań analizy powierzchni ziemi i pomiarów odległości, to: wyobraźnia przestrzenna, spostrzegawczość, orientacja w terenie, pamięć wzrokowa.

 Dodatkowo na stanowisku pracy od geodety wymaga się umiejętności:

 • stosowania podstawowych przepisów bhp i ochrony środowiska oraz udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
 • stosowania instrukcji technicznych oraz podstawowych przepisów prawa dotyczącego geodezji, kartografii i gospodarki gruntami,
 • rozpoznawania podstawowego zagrożenia zdrowia i życia, występujące przy pracach geodezyjnych i kartograficznych. 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent PZS w Redzie w zawodzie technik geodeta będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu;
 2. sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych;
 3. wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
 4. wykonywania rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości oraz scaleń i wymiany gruntów;
 5. zakładania i aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości;
 6. wprowadzania i aktualizacji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 

Nauka w naszej szkole umożliwia: 

 • zdobycie tytułu technika geodety
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe:

 

Kwalifikacje od roku szkolnego 2017/2018:

 • BD.31. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
 • BD.32. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

Kwalifikacje wg starej podstawy programowej:

 • B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
 • B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
 • B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

Przedmioty zawodowe realizowane w szkole:

 • Geodezja ogólna
 • Geodezja inżynieryjna 
 • Kataster i gospodarka nieruchomościami
 • Prawo w geodezji 
 • Działalność gospodarcza w geodezji
 • Język obcy w geodezji 
 • Prace obliczeniowe i kartograficzne
 • Geomatyka Rysunek geodezyjny 
 • Dokumentacja katastralna
 • Terenowe ćwiczenia geodezyjne 

TYPOWE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANE W RAMACH ZAWODU

Co to jest geodezja?

ZSP FOTO SESJA 44Geodezja jest ugruntowanym zawodem posiadającym wielkie tradycje i osiągnięcia. Jest rozwiniętą dziedziną techniki z ogromnym potencjałem rozwojowym. Obecnie następuje szybki jej rozwój związany z oszałamiającym rozwojem technologii geodezyjnych. Geodezja jest działem związanym z projektowaniem, budową i eksploatacją miast, osiedli, budowli przemysłowych, dróg, mostów itp.

Czym zajmuje się geodeta?

 1. Technik geodeta wykonuje mapy zasadnicze i topograficzne w różnych skalach oraz dokonuje ich bieżącej aktualizacji.
 2. Geodeci prowadzą pomiary odkształceń i przemieszczeń budowli oraz końcową inwentaryzację powykonawczą.
 3. Geodeta zakłada i prowadzi ewidencji gruntów.
 4. Aktualizacje materiały geodezyjno-kartograficzne.
 5. Sporządza dokumentację geodezyjno-kartograficzną, aby uregulować stan prawny nieruchomości i określić jej wartość.
 6. W miarę potrzeb wykonuje inne prace dla budownictwa, górnictwa, przemysłu, eksploatacji kolei i dróg oraz dla leśnictwa i rolnictwa.

NARZĘDZIA I TECHNOLOGIA WYKORZYSTYWANA W KSZTAŁCENIU TECHNIKA GEODETY

ZSP FOTO SESJA 49

Technik geodeta podczas wykonywania zadań zawodowych wykorzystuje nowoczesny sprzęt pomiarowy: niwelatory, tachimetry, odbiorniki GNSS, skanery 3D oraz nowoczesne pakiety komputerowe programów geodezyjnych, między innymi: C-GEO, WINKALK.

 Zawód geodety jako zawód techniczny znajduje powiązanie z wieloma gałęziami gospodarki. Najbardziej powiązany jest z budownictwem, górnictwem, administracją i trochę z geologią i astronomią. Geodeta przeprowadzając pomiary terenowe pod duże inwestycje budowlane współpracuje z budownictwem. Zajmując się urządzeniami wykorzystywanymi do pracy w kopalniach – z górnictwem. Geodeta trzyma ponadto pieczę nad mapami terenów i świadczy usługi dla ludności (np. szacowanie nieruchomości). Z astronomią wiąże go znajomość systemów satelitarnych, GIS, metod GPS. Jako geolog musi wiedzieć jaki teren jest bezpieczny pod budowę, czyli jakie skały tworzą grunt i jaka jest sieć wodna tego obszaru. 

ZASOBY INTERNETOWE POŚWIĘCONE ZAWODOWI

SYSTEM SZKOLEŃ, KURSÓW I WYCIECZEK PROPONOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ

PZS w Redzie proponuje swoim uczniom wiele szkoleń i warsztatów m.in.: 

 1. udział w programie TPI EDU, w którym specjaliści przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu pomiarowego zademonstrują praktyczne możliwości terenowe, takich urządzeń pomiarowych jak GPS, systemy sterowania maszyn, niwelatory laserowe, oprogramowanie fotogrametryczne, systemy skanowania 3D;
 2. szkolenia i warsztaty z nowoczesnymi technologiami pomiarowymi – nowoczesne sprzęty pomiarowe, odbiorniki GNSS, skanery 3D, tachimetry, ukończenie warsztatów kończy się uzyskaniem imiennego certyfikatu;
 3. wycieczki zawodowe do zaprzyjaźnionych firm geodezyjnych;
 4. udział w Akademii Geomatyki Praktycznej.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie geodezyjnym 4 tygodnie w kl. III

Ćwiczenia geodezyjne: 
4 godz. tyg. w kl. I
4 godz. tyg. w kl. II
4 godz. tyg. w kl. III

ELEMENTY UMUNDUROWANIA

Kliknij tutaj