Technik eksploatacji portów i terminali

Zdobędziesz wiedzę z zakresu transportu międzynarodowego, logistyki, spedycji i zarządzania lotnictwem. Zostaniesz specjalistą ds. obsługi podróżnych oraz kontroli prac związanych z przeładunkiem. Możesz pracować w agencjach obsługi portów morskich i śródlądowych, centrach logistycznych, terminalach kolejowych, samochodowych i lotniczych. Kluczowe zajęcia będą realizowane w obu profilach. Wybierz najnowocześniejszy zawód przyszłości!

profil: obsługa celna i logistyka międzynarodowa

Realizacja dostaw towarów w skali międzynarodowej jest ściśle związana z przekraczaniem granic celnych. Nauka w klasie o tym profilu dodatkowo przygotowuje absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach obsługujących realizację międzynarodowego obrotu towarowego, obsłudze celnej, spedycyjnej oraz w służbach mundurowych. Zdobędziesz wiedzę dotyczącą mechanizmów funkcjonowania wymiany międzynarodowej oraz polityki celnej i procesów celnych zachodzących w biznesie międzynarodowym.

profil: cyberbezpieczeństwo i nowe technologie

Z nami nauczysz się zarządzać systemami bezpieczeństwa informacji i opanujesz umiejętność dbania o bezpieczeństwo baz danych. Będziesz potrafił współdziałać z organami przestrzegania prawa w zakresie rozpoznania i zwalczania cyberprzestępczości. Poznasz podstawy informatyki śledczej oraz najnowsze metody ataków i zagrożenia dla systemów informatycznych. Absolwent uzyska wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające podjęcie pracy związanej z bezpieczeństwem systemów komputerowych, opracowywaniem polityk bezpieczeństwa, ich wdrażania, utrzymania oraz rozwoju.

Co po szkole?
Uniwersalna wiedza pozwala na szeroki rozwój kariery zawodowej oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Jako technik eksploatacji portów i terminali możesz pracować w przedsiębiorstwach spedycyjnych, logistycznych i transportowych, terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych, portach morskich i rzecznych, a także dla agencji je obsługujących. Będziesz mógł pracować także jako stewardessa lub steward linii lotniczych. Te technikum, to również świetny wstęp do podjęcia studiów na kierunkach m.in.:

 • zarządzanie w transporcie lotniczym,
 • Teleinformatyka
 • „kierunki mundurowe”.

Zawód ten jest także wskazany dla osób, które wiążą swoją przyszłość z wojskiem lub służbami ochrony lotniska.

OPIS ZAWODU

tepit

Technik eksploatacji portów i terminali jest specjalistą, który zajmuje się organizowaniem pracy na terminalach przeładunkowych, obsługą środków transportu w portach morskich, rzecznych, terminalach samochodowych, lotniczych oraz drogowych. Zadania zawodowe technika eksploatacji portów i terminali obejmują: obsługę podróżnych w portach i terminalach, organizację i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków oraz organizowanie obsługi środków transportu bliskiego. Ważnym elementem wykształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali jest zdobycie umiejętności związanych z odprawą osób niepełnosprawnych, chorych, wymagających szczególnej opieki – także w sytuacjach kryzysowych.

Technik eksploatacji portów i terminali należy do grupy poszukiwanych pracowników w dobie rozwijających się usług transportowych w Unii Europejskiej. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych techników eksploatacji portów i terminali, których zaangażowanie znacznie przyczyni się do podniesienia jakości usług w terminalach i portach.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • Przedsiębiorstwa  transportowe agencje obsługi portów morskich, porty morskie i rzeczne oraz terminale lotnicze, samochodowe i kolejowe.
 • Absolwenci mogą także podjąć pracę w charakterze personelu pokładowego na stanowisku stewardessa/steward.
 • Zawód technik eksploatacji portów i terminali daje także idealną podbudowę do dalszego kształcenia na studiach wyższych na kierunkach najbardziej przyszłościowych, m.in. transport morski,  teleinformatyka w transporcie lotniczym, budowa lotnisk, kierunki akademii wojskowych.
 • Dodatkowo profil klasy – CELNIK pozwoli na podjęcie pracy w służbie celnej.
 • Przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe na terenie wolnych obszarów celnych.
 •  Zawód ten jest także wskazany dla osób, które wiążą swoją przyszłość z wojskiem lub strażą pożarną. Jest to tzw. euro zawód, gdyż technik eksploatacji portów i terminali współpracuje z pracownikami w portach i terminalach w krajach europejskich.

Przykładowe miejsca pracy w województwie pomorskim:

 • BCT – Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z.o.o.,
 • Gdynia Container Terminal S.A.,
 • MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o.,
 • OT Port Gdynia Sp. z o.o.,
 • KOOLE TANKSTORAGE GDYNIA Sp. z o.o.,
 • Terminal LPG GASTEN S.A.,
 • PCC Intermodal,
 • Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy
 • PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Zarząd Morskiego Portu Gdynia

Przykładowe stanowiska pracy w zawodzie technik obsługi portów i terminali:

 • agenci handlingowi
 • personel pokładowy samolotu
 • pracownik naziemny lotniska
 • koordynatora ds. obsługi pasażerów
 • agent check-in (obsługa pasażerów przygotowująca do odprawy celnej)
 • specjalista ds. obsługi klienta, specjalista ds. sprzedaży w portach i terminalach

PREDYSPOZYCJE

Technika eksploatacji portów i terminali powinna charakteryzować:

 • zdolność organizacji i negocjacji,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi,
 • samodzielność w pracy, zwłaszcza w zakresie podejmowania decyzji,
 • aktywność przejawiająca się w samodzielnym podejmowaniu działań, bez czekania na wydanie polecenia,
 • chęć poszerzania wiedzy.

Technik eksploatacji portów i terminali powinien biegle posługiwać się językiem angielskim oraz innym językiem obcym.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent  w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali;
 • organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach;
 • organizowanie prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych;

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 

Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika eksploatacji portów i terminali
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe:
  AU.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach
  AU.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

PRZEDMIOTY ZAWODOWE REALIZOWANE W SZKOLE

 • Podróżni w portach i terminalach
 • Podstawy organizacji portów i terminali
 • Transport w portach i terminalach
 • Procesy magazynowe w portach i terminalach
 • Język angielski w eksploatacji portów i terminali
 • Język obcy w eksploatacji portów i terminali
 • Obsługa podróżnych w portach i terminalach
 • Obsługa magazynów
 • Eksploatacja środków transportu

Ukończenie szkoły i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje pełne uprawnienia uznawane w Unii Europejskiej.

TYPOWE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANE W RAMACH ZAWODU

W ramach kształcenia zawodowego uczeń nabywa kompetencje:

 1. Potrafi obsługiwać środki transportu w portach morskich i rzecznych, terminalach samochodowych, kolejowych i lotniczych.
 2. Dba o właściwy stan jakościowy i ilościowy ładunków przemieszczanych przez port lub terminal.
 3. Nadzoruje urządzenia przeładunkowe, sprawdza ich stan techniczny przed podjęciem pracy i ich zabezpieczenie po zakończeniu pracy.
 4. Organizuje prace związane z przeładunkiem i składowaniem towarów. Zabezpiecza ładunki przed ubytkami i uszkodzeniami. Nadzoruje ważenie ładunków i sortowanie i etykietowanie.
 5. Organizuje wykonywanie prac pomocniczych na rzecz jednostek transportu dalekiego: czyszczenie, uszczelnianie, przykrywanie i odkrywanie wagonów, otwieranie i zamykanie ładowni statków. Pobiera i zdaje sprzęt przeładunkowy oraz zleca jego naprawy i konserwacje.
 6. Opracowuje i zapoznaje podróżnych z ofertą usług.
 7. Posługuje się fachowym słownictwem dotyczącym portów, terminali i lotnisk.
 8. Korzysta z różnych dokumentów i aktów prawnych dotyczących portów, terminali i lotnisk.
 9. Magazynuje ładunki, w tym ponadgabarytowe, niebezpieczne w portach i terminalach.
 10. Organizuje przewozy wewnątrz portów i terminali.

NARZĘDZIA I TECHNOLOGIA WYKORZYSTYWANA W KSZTAŁCENIU TECHNIKA EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

W ramach poznawania zagadnień związanych z obsługą podróżnych w portach i terminalach uczeń:

 • Wykorzystuje technologie informatyczne w procesie planowania, organizacji oraz eksploatacji portów i terminali, przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące transportu i obsługi podróżnych.
 • Przygotowuje oferty usług dla podróżnych, udziela informacji podróżnym w terminalach pasażerskich, obsługuje pasażerów zgodnie z obowiązującymi procedurami, także w sytuacjach kryzysowych.

W ramach zajęć z zakresu organizacji i prowadzenia prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach uczeń:

 • Dobiera środki transportu bliskiego do przeładunku towarów, prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami i kontenerami oraz planuje rozmieszczenie ładunków w środkach transportu dalekiego, posługuje się środkami łączności przewodowej i bezprzewodowej podczas obsługi środków transportu bliskiego w portach i terminalach.
 • Planuje i wykonuje prace związane z przeładunkiem i magazynowaniem towarów, w tym towarów niebezpiecznych, ponadnormatywnych, i żywych zwierząt,
 • Korzysta z oprogramowania specjalistycznego w pracach przeładunkowo-magazynowych, obsługuje automatyczne systemy składowania i określania towarów oraz posługuje się dokumentacją techniczną, przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące obsługi urządzeń przeładunkowych i magazynowych w portach i terminalach.
 • Sporządza ofertę handlową na wykonanie obsługi towarów i ładunków oraz przygotowuje rozliczenia kosztów przeładunku, korzystania z infrastruktury portów i terminali oraz usług dodatkowych.

SYSTEM SZKOLEŃ, KURSÓW I WYCIECZEK PROPONOWANYCH W SZKOLE

PZS w Redzie proponuje swoim uczniom wiele szkoleń i warsztatów m.in.:

 • szkolenia z zakresu służby celnej,
 • szkolenia interpersonalne, np. Podstawy komunikacji, Negocjacje, Zarządzanie czasem, Nowoczesny marketing, Skuteczna prezentacja,
 • warsztat wojskowy: strzelectwo, musztra, obozy wojskowe i inne,
 • wycieczki zawodowe,
 • szeroki wachlarz kółek zainteresowań.

W toku kształcenia przewiduje się realizację indywidualnych projektów krajowych i zagranicznych.

Elementy umundurowania

 kliknij tutaj