WŁAŚCIWY KIERUNEK EDUKACJI – Technik architektury krajobrazu – dodatkowe zajęcia florystyczne

Architektura krajobrazu, to dynamicznie rozwijający się obszar związany z kształtowaniem przestrzeni życiowej człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych oraz z uwzględnieniem uwarunkowań naturalnych, takich jak: rzeźba terenu, istniejąca roślinność, klimat, a także kultura regionu oraz potrzeby społeczne. Ten kierunek przeznaczony jest dla osób zainteresowanych przyrodą i ochroną środowiska, posiadających wyobraźnię przestrzenną, oraz posiadających zdolności organizacyjne.Zdjęcie użytkownika PZS Reda.
Celem kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu jest przygotowanie absolwenta do planowania i projektowania terenów zieleni miast i obszarów wiejskich oraz nadzorowania prac związanych z pielęgnacją i konserwacją parków, starodrzewu oraz terenów zieleni i zadrzewień.

Po zakończeniu nauki w naszej szkole będziesz przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem i kształtowaniem krajobrazu, a zwłaszcza do: realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej; projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych; pielęgnowania i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu; prowadzenie uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.Zdjęcie użytkownika PZS Reda.

Realizacja programu nauczania odbywa się w nowoczesnych pracowniach, z wykorzystaniem programów komputerowych do projektowania, grafiki komputerowej, w trakcie wycieczek dydaktycznych i lekcji terenowych, współpracy z firmami specjalizującymi się w projektowaniu i wykonawstwie elementów architektury krajobrazu oraz wyższymi uczelniami technicznymi (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Doskonałe uzupełnienie stanowią zagraniczne staże zawodowe w ramach programu „Erasmus+”.

Co dalej?
Zawód technik architektury krajobrazu daje ogromne możliwości zatrudnienia w Polsce i krajach Unii Europejskiej.Zdjęcie użytkownika PZS Reda. Po ukończeniu możesz pracować w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania krajobrazu, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu. Masz też możliwość założenia własnej działalności gospodarczej. Zdjęcie użytkownika PZS Reda.Po zdaniu egzaminu maturalnego możesz kontynuować naukę na wyższej uczelni (preferowane kierunki studiów: architektura krajobrazu, ogrodnictwo, biologia, ochrona środowiska).