Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

To nowy zawód utworzony na potrzeby zmieniającej się rzeczywistości – digitalizacji, komputeryzacji i informatyzacji, druku 3D.  Jest zawodem szerokoprofilowym kształcącym w dziedzinie związanej z multimediami i technologią poligrafii cyfrowej. Daje to przyszłym absolwentom realne szanse na zatrudnienie nie tylko w Polsce, ale także w krajach UE. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego (m.in. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDraw). Wykonuje i publikuje internetowe projekty graficzne i multimedialne w tym bannery, buttony oraz strony internetowe. Od jego umiejętności zależy ostateczny wygląd etykiet, opakowań, ulotek, prospektów, albumów, gazet, czasopism, książek i innych wydruków wielkoformatowych.

Gdzie znajdziesz pracę jako technik grafiki i poligrafii cyfrowej?

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych i zakładach poligraficznych. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w studiach graficznych i fotografii cyfrowej, przemyśle (np. w wzornictwie przemysłowym, w reklamie firm i sprzedaży produktów firmowych) i wielu innych dziedzinach IT.

Nasze pracownie pozwalają zdobyć umiejętności praktyczne i dają satysfakcję z tworzonych własnoręcznie projektów:

 • Pracownie DTP – stanowiska komputerowe wraz ze skanerami oraz oprogramowaniem Adobe: Photoshop, Illustrator, InDesign.
 • Pracownia druku cyfrowego – drukarki cyfrowe, ploter.
 • Pracownia introligatorska oraz Wyposażenie do fotografii i wideo – aparaty, mikrofony, zestawy oświetleniowe, kamera.

Perspektywy dalszego kształcenia: kierunek umożliwia podjęcie nauki w szkołach wyższych na kierunkach: informatyka, grafika artystyczna, grafika komputerowa, multimedia i grafika komputerowa, papiernictwo i poligrafia. Absolwent może kontynuować nauki na innych kierunkach związanych z branżą IT i poligrafią.

Klasa e-sportowa będzie  klasą graficzną o profilu i esport” Uczniowie będą mieć normalne zajęcia takie, jakie mają pozostali podopieczni. Będą kształcić się z takich przedmiotów jak matematyka, grafika.   Treningi oraz zajęcia teoretyczne e-sportowe odbędą się w ramach 2 godzin dodatkowych. Zakładamy, że podczas naboru uda się stworzyć 30-osobową klasę, w której znajdzie się co najmniej 15 osób, które będą mogły stworzyć perspektywiczną i zgraną drużynę e-sportową. Dodatkowo na zajęciach poruszane będą tematy związane z obsługą wybranych silników gier (Unity 3D/Unreal Engine). Profil realizowany w ramach zajęć dodatkowych.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, informatyka

OPIS ZAWODU

Technik cyfrowych procesów graficznych zajmuje się szeroko pojętym planowaniem i organizowaniem prac związanych z przygotowywaniem materiałów do drukowania. Obsługuje typowe programy do składu komputerowego oraz różnego rodzaju programy graficzne. Z dostarczonych materiałów w postaci fotografii, tabel, tekstu wykonuje za pomocą specjalistycznego oprogramowania komputerowego obróbkę materiałów graficznych, korektę kolorów, formatowanie grafiki, rozmieszczenie tekstu oraz grafiki na arkuszu drukarskim. 

Technik cyfrowych procesów graficznych ustala parametry drukowania w różnych technikach drukarskich, zajmuje się także eksploatacją cyfrowych maszyn drukujących. Posługuje się poligraficzną dokumentacja techniczną oraz prowadzi kontrolę procesów obróbki i kopiowania obrazów pod względem technologicznym i jakościowym. Wykonuje on także oraz publikuje w Internecie projekty multimedialne z wykorzystaniem właściwego oprogramowania. Od umiejętności technika cyfrowych procesów graficznych zależy ostateczny wygląd reklamy internetowej, ulotek, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych może podejmować pracę w: agencjach reklamowych, wydawnictwach, studiach graficznych,     firmach poligraficzno-medialnych, w studiach filmowych, firmach specjalizujących się w obsłudze Internetu i projektowania witryn WWW, studiach fotografii cyfrowej, drukarniach, firmach projektujących gry komputerowe, czy też prowadzić własne przedsiębiorstwo świadczące usługi z zakresu grafiki komputerowej. 

PREDYSPOZYCJE ZSP FOTO SESJA 103

Technik cyfrowych procesów graficznych powinien charakteryzować się: 

 • zainteresowaniem techniką komputerową,
 • zdolnościami manualnymi, kreatywnością,
 • umiejętnościami technicznymi oraz korzystania z obcojęzycznych źródeł informacji,
 • dokładnością i konsekwencją w realizacji zadań,
 • samokontrolą i cierpliwością,
 • umiejętnością radzenia sobie ze stresem,
 • zdolnością do analizowania sytuacji i podejmowania decyzji,
 • chęcią poszerzania wiedzy.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent PZS w Redzie w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

 • przygotowania publikacji i prac graficznych do drukowania;
 • obsługiwania cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii;
 • przygotowania prezentacji graficznych i multimedialnych;
 • wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych;
  • prowadzenia procesów drukowania.

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

 • Nauka w naszej szkole umożliwia:zdobycie tytułu technika cyfrowych procesów graficznych
  • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe:
  1. 54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania
  2. 55. Drukowanie cyfrowe
  • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach wyższych

PRZEDMIOTY ZAWODOWE REALIZOWANE W SZKOLE

 • Cyfrowe technologie graficzne
 • Technologie multimedialne
 • Cyfrowe maszyny drukujące
 • Działalność gospodarcza w poligrafii
 • Język obcy zawodowy w poligrafii
 • Przygotowanie do drukowania
 • Drukowanie cyfrowe

Absolwenci kierunku technik cyfrowych procesów graficznych będą specjalistami w dziedzinie obsługi nowoczesnego oprogramowania w zakresie grafiki 2D i 3D oraz redagowania publikacji, przygotowania do druku, procesów reprodukcyjnych, tworzenia e-booków, przygotowania sytemu identyfikacji wizualnej oraz prowadzenia kontroli jakości procesów i produktów poligraficznych.

Ukończenie szkoły i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje pełne uprawnienia uznawane w Unii Europejskiej.

TYPOWE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANE W RAMACH ZAWODU

W ramach kształcenia zawodowego uczeń nabywa kompetencje:

 • „Kompetencje związane z wiedzą”: przygotowanie do wykonywania konkretnych zadań w ramach zawodu, stanowiska pracy czy organizacji,
 • „Kompetencje związane z umiejętnościami i zdolnościami”: umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, organizacyjne, techniczne, biznesowe, przywódcze, pracy w Zespole, samo zarządzania,
 • „Kompetencje związane ze stylami działania”: opisują cechy osobowe pracownika, które determinują m.in. zorientowanie na współpracę, czy sposoby realizacji celów,
 • „Kompetencje związane z zainteresowaniami”: oznaczają preferencje dotyczące zadań i rodzaju pracy, a także środowiska pracy.

NARZĘDZIA I TECHNOLOGIA WYKORZYSTYWANA W KSZTAŁCENIU TECHNIKA CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH ZSP FOTO SESJA 113

W ramach poznawania zagadnień związanych z opracowaniem publikacji uczeń:

 • Opracowuje materiały wydawnicze dotyczące publikacji, ustala parametry technologiczne wyrobu,
 • Planuje proces wytwarzania produktu poligraficznego w środowisku cyfrowym oraz wykonuje obliczenia kosztów wytworzenia produktu poligraficznego.

W ramach zajęć z zakresu przygotowania publikacji i prac graficznych do drukowania uczeń:

 • Składa tekst i łamie publikację oraz przygotowuje i modyfikuje grafikę za pomocą specjalistycznego oprogramowania,
 • Tworzy kompozycje graficzno-tekstowe oraz przygotowuje materiał cyfrowy do naświetlania lub drukowania,
 • Wykonuje impozycję prac cyfrowych oraz wydruki próbne,
 • Posługuje się cyfrowymi systemami produkcyjnymi w produkcji poligraficznej.

W toku zajęć dotyczących przygotowania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów multimedialnych uczeń:

 • Określa źródła pozyskiwania materiałów cyfrowych oraz gromadzi i kataloguje materiały cyfrowe,
 • Przygotowuje materiały cyfrowe do wykonywania projektów multimedialnych,
 • Tworzy obiekty grafiki rastrowej i wektorowej, animacje i efekty specjalne z zastosowaniem specjalistycznych programów i urządzeń,
 • Stosuje system zarządzania barwą do wykonywania projektów multimedialnych.

W ramach zajęć z zakresu przygotowania projektów multimedialnych uczeń nabywa umiejętności:ZSP FOTO SESJA 115

 • Wykonywania prezentacji z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania,
 • Stosowania metody i techniki tworzenia internetowych projektów multimedialnych,
 • Wykonywania projektów multimedialnych przeznaczonych do publikacji w Internecie oraz publikowania internetowego projektu multimedialnego.

W toku kształcenia uczeń zapoznaje się z drukowaniem cyfrowym:

 • Przygotowuje podłoża i materiały eksploatacyjne do cyfrowego drukowania nakładu oraz do drukowania wielkoformatowego,
 • Obsługuje drukujące maszyny cyfrowe oraz cyfrowe maszyny wielkoformatowe
 • Przestrzega zasad cyfrowego drukowania nakładu na maszynach cyfrowych oraz wykonania wydruków wielkoformatowych
 • Wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków wielkoformatowych oraz dobiera system wystawienniczy do prezentacji wydruków wielkoformatowych,
 • Ocenia jakość cyfrowych wydruków nakładów oraz przygotowuje wydruki wielkoformatowe do ekspozycji.

Technik cyfrowych procesów graficznych posiada wspólną kwalifikację A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych z zawodem fototechnik, co daje możliwość, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.20. Rejestracja i obróbka obrazu, uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikację w tym zawodzie. Posiada efekty kształcenia wspólne dla zawodów: technik procesów introligatorskich, technik procesów drukowania, introligator, drukarz oraz technik cyfrowych procesów graficznych oraz fototechnik i fotograf.

ZASOBY INTERNETOWE POŚWIĘCONE ZAWODOWI

Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w czasopismach specjalistycznych:

SYSTEM SZKOLEŃ, KURSÓW I WYCIECZEK PROPONOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘZSP FOTO SESJA 121

Przyswajanie wiedzy oraz rozwój predyspozycji interpersonalnych odbywa się nie tylko w szkole, ale także w trakcie praktyk zawodowych i wycieczek zawodowych oraz targów branżowych, konferencji, wystaw i seminariów, w których młodzież chętnie uczestniczy.

PZS w Redzie proponuje swoim uczniom wiele szkoleń i warsztatów m.in.:

 • szkolenia graficzne, np. Zarządzanie barwą, Adobe Reader Pro 9, Tworzenie stron WWW w technologii CMS w oparciu o Joomla, Dynamiczne strony internetowe – CSS, JavaScript, Ajax
 • warsztaty z projektowania gier i przestrzeni wirtualnej, warsztat uszlachetniania druku, warsztaty „Eksperymenty z typografią” i wiele innych,
 • kółka zainteresowań: koło filmowe, koło grafiki cyfrowej.

Szkoła organizuje warsztaty w zależności od potrzeb uczniów. W toku kształcenia przewiduje się realizację indywidualnych projektów krajowych i zagranicznych.

Praktyka zawodowa

W trakcie nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe. Są one realizowane w klasie II i III (po 2 tyg.).
Szkoła zapewnia miejsca praktyk

ELEMENTY UMUNDUROWANIA

Kliknij tutaj