Technik eksploatacji portów i terminali

Zdobędziesz wiedzę z zakresu transportu międzynarodowego, logistyki, spedycji i zarządzania lotnictwem. Zostaniesz specjalistą ds. obsługi podróżnych oraz kontroli prac związanych z przeładunkiem. Możesz pracować w agencjach obsługi portów morskich i śródlądowych, centrach logistycznych, terminalach kolejowych, samochodowych i lotniczych. Kluczowe zajęcia będą realizowane w obu profilach. Wybierz najnowocześniejszy zawód przyszłości!

profil: obsługa celna i logistyka międzynarodowa

Realizacja dostaw towarów w skali międzynarodowej jest ściśle związana z przekraczaniem granic celnych. Nauka w klasie o tym profilu dodatkowo przygotowuje absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach obsługujących realizację międzynarodowego obrotu towarowego, obsłudze celnej, spedycyjnej oraz w służbach mundurowych. Zdobędziesz wiedzę dotyczącą mechanizmów funkcjonowania wymiany międzynarodowej oraz polityki celnej i procesów celnych zachodzących w biznesie międzynarodowym. Ukończenie szkoły nie umożliwia otrzymania uprawnień w zawodzie agent celny.

profil: cyberbezpieczeństwo i nowe technologie

Z nami nauczysz się zarządzać systemami bezpieczeństwa informacji i opanujesz umiejętność dbania o bezpieczeństwo baz danych. Będziesz potrafił współdziałać z organami przestrzegania prawa w zakresie rozpoznania i zwalczania cyberprzestępczości. Poznasz podstawy informatyki śledczej oraz najnowsze metody ataków i zagrożenia dla systemów informatycznych. Absolwent uzyska wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające podjęcie pracy związanej z bezpieczeństwem systemów komputerowych, opracowywaniem polityk bezpieczeństwa, ich wdrażania, utrzymania oraz rozwoju. Profil realizowany w ramach zajęć dodatkowych.

Co po szkole?
Uniwersalna wiedza pozwala na szeroki rozwój kariery zawodowej oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Jako technik eksploatacji portów i terminali możesz pracować w przedsiębiorstwach spedycyjnych, logistycznych i transportowych, terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych, portach morskich i rzecznych, a także dla agencji je obsługujących. Będziesz mógł pracować także jako stewardessa lub steward linii lotniczych. Te technikum, to również świetny wstęp do podjęcia studiów na kierunkach m.in.:

 • zarządzanie w transporcie lotniczym,
 • Teleinformatyka
 • „kierunki mundurowe”.

Zawód ten jest także wskazany dla osób, które wiążą swoją przyszłość z wojskiem lub służbami ochrony lotniska.

OPIS ZAWODU

tepit

Technik eksploatacji portów i terminali jest specjalistą, który zajmuje się organizowaniem pracy na terminalach przeładunkowych, obsługą środków transportu w portach morskich, rzecznych, terminalach samochodowych, lotniczych oraz drogowych. Zadania zawodowe technika eksploatacji portów i terminali obejmują: obsługę podróżnych w portach i terminalach, organizację i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków oraz organizowanie obsługi środków transportu bliskiego. Ważnym elementem wykształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali jest zdobycie umiejętności związanych z odprawą osób niepełnosprawnych, chorych, wymagających szczególnej opieki – także w sytuacjach kryzysowych.

Technik eksploatacji portów i terminali należy do grupy poszukiwanych pracowników w dobie rozwijających się usług transportowych w Unii Europejskiej. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych techników eksploatacji portów i terminali, których zaangażowanie znacznie przyczyni się do podniesienia jakości usług w terminalach i portach.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • Przedsiębiorstwa  transportowe agencje obsługi portów morskich, porty morskie i rzeczne oraz terminale lotnicze, samochodowe i kolejowe.
 • Absolwenci mogą także podjąć pracę w charakterze personelu pokładowego na stanowisku stewardessa/steward.
 • Zawód technik eksploatacji portów i terminali daje także idealną podbudowę do dalszego kształcenia na studiach wyższych na kierunkach najbardziej przyszłościowych, m.in. transport morski,  teleinformatyka w transporcie lotniczym, budowa lotnisk, kierunki akademii wojskowych.
 • Dodatkowo profil klasy – CELNIK pozwoli na podjęcie pracy w służbie celnej.
 • Przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe na terenie wolnych obszarów celnych.
 •  Zawód ten jest także wskazany dla osób, które wiążą swoją przyszłość z wojskiem lub strażą pożarną. Jest to tzw. euro zawód, gdyż technik eksploatacji portów i terminali współpracuje z pracownikami w portach i terminalach w krajach europejskich.

Przykładowe miejsca pracy w województwie pomorskim:

 • BCT – Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z.o.o.,
 • Gdynia Container Terminal S.A.,
 • MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o.,
 • OT Port Gdynia Sp. z o.o.,
 • KOOLE TANKSTORAGE GDYNIA Sp. z o.o.,
 • Terminal LPG GASTEN S.A.,
 • PCC Intermodal,
 • Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy
 • PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Zarząd Morskiego Portu Gdynia

Przykładowe stanowiska pracy w zawodzie technik obsługi portów i terminali:

 • agenci handlingowi
 • personel pokładowy samolotu
 • pracownik naziemny lotniska
 • koordynatora ds. obsługi pasażerów
 • agent check-in (obsługa pasażerów przygotowująca do odprawy celnej)
 • specjalista ds. obsługi klienta, specjalista ds. sprzedaży w portach i terminalach

PREDYSPOZYCJE

Technika eksploatacji portów i terminali powinna charakteryzować:

 • zdolność organizacji i negocjacji,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi,
 • samodzielność w pracy, zwłaszcza w zakresie podejmowania decyzji,
 • aktywność przejawiająca się w samodzielnym podejmowaniu działań, bez czekania na wydanie polecenia,
 • chęć poszerzania wiedzy.

Technik eksploatacji portów i terminali powinien biegle posługiwać się językiem angielskim oraz innym językiem obcym.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent  w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali;
 • organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach;
 • organizowanie prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych;

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 

Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika eksploatacji portów i terminali
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe:
  AU.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach
  AU.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

PRZEDMIOTY ZAWODOWE REALIZOWANE W SZKOLE

 • Podróżni w portach i terminalach
 • Podstawy organizacji portów i terminali
 • Transport w portach i terminalach
 • Procesy magazynowe w portach i terminalach
 • Język angielski w eksploatacji portów i terminali
 • Język obcy w eksploatacji portów i terminali
 • Obsługa podróżnych w portach i terminalach
 • Obsługa magazynów
 • Eksploatacja środków transportu

Ukończenie szkoły i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje pełne uprawnienia uznawane w Unii Europejskiej.

TYPOWE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANE W RAMACH ZAWODU

W ramach kształcenia zawodowego uczeń nabywa kompetencje:

 1. Potrafi obsługiwać środki transportu w portach morskich i rzecznych, terminalach samochodowych, kolejowych i lotniczych.
 2. Dba o właściwy stan jakościowy i ilościowy ładunków przemieszczanych przez port lub terminal.
 3. Nadzoruje urządzenia przeładunkowe, sprawdza ich stan techniczny przed podjęciem pracy i ich zabezpieczenie po zakończeniu pracy.
 4. Organizuje prace związane z przeładunkiem i składowaniem towarów. Zabezpiecza ładunki przed ubytkami i uszkodzeniami. Nadzoruje ważenie ładunków i sortowanie i etykietowanie.
 5. Organizuje wykonywanie prac pomocniczych na rzecz jednostek transportu dalekiego: czyszczenie, uszczelnianie, przykrywanie i odkrywanie wagonów, otwieranie i zamykanie ładowni statków. Pobiera i zdaje sprzęt przeładunkowy oraz zleca jego naprawy i konserwacje.
 6. Opracowuje i zapoznaje podróżnych z ofertą usług.
 7. Posługuje się fachowym słownictwem dotyczącym portów, terminali i lotnisk.
 8. Korzysta z różnych dokumentów i aktów prawnych dotyczących portów, terminali i lotnisk.
 9. Magazynuje ładunki, w tym ponadgabarytowe, niebezpieczne w portach i terminalach.
 10. Organizuje przewozy wewnątrz portów i terminali.

NARZĘDZIA I TECHNOLOGIA WYKORZYSTYWANA W KSZTAŁCENIU TECHNIKA EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

W ramach poznawania zagadnień związanych z obsługą podróżnych w portach i terminalach uczeń:

 • Wykorzystuje technologie informatyczne w procesie planowania, organizacji oraz eksploatacji portów i terminali, przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące transportu i obsługi podróżnych.
 • Przygotowuje oferty usług dla podróżnych, udziela informacji podróżnym w terminalach pasażerskich, obsługuje pasażerów zgodnie z obowiązującymi procedurami, także w sytuacjach kryzysowych.

W ramach zajęć z zakresu organizacji i prowadzenia prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach uczeń:

 • Dobiera środki transportu bliskiego do przeładunku towarów, prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami i kontenerami oraz planuje rozmieszczenie ładunków w środkach transportu dalekiego, posługuje się środkami łączności przewodowej i bezprzewodowej podczas obsługi środków transportu bliskiego w portach i terminalach.
 • Planuje i wykonuje prace związane z przeładunkiem i magazynowaniem towarów, w tym towarów niebezpiecznych, ponadnormatywnych, i żywych zwierząt,
 • Korzysta z oprogramowania specjalistycznego w pracach przeładunkowo-magazynowych, obsługuje automatyczne systemy składowania i określania towarów oraz posługuje się dokumentacją techniczną, przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące obsługi urządzeń przeładunkowych i magazynowych w portach i terminalach.
 • Sporządza ofertę handlową na wykonanie obsługi towarów i ładunków oraz przygotowuje rozliczenia kosztów przeładunku, korzystania z infrastruktury portów i terminali oraz usług dodatkowych.

SYSTEM SZKOLEŃ, KURSÓW I WYCIECZEK PROPONOWANYCH W SZKOLE

PZS w Redzie proponuje swoim uczniom wiele szkoleń i warsztatów m.in.:

 • szkolenia z zakresu służby celnej,
 • szkolenia interpersonalne, np. Podstawy komunikacji, Negocjacje, Zarządzanie czasem, Nowoczesny marketing, Skuteczna prezentacja,
 • warsztat wojskowy: strzelectwo, musztra, obozy wojskowe i inne,
 • wycieczki zawodowe,
 • szeroki wachlarz kółek zainteresowań.

W toku kształcenia przewiduje się realizację indywidualnych projektów krajowych i zagranicznych.

Elementy umundurowania

 kliknij tutaj