klasa penitencjarna

Języki obce

język angielski, język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

geografia, chemia

Punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów

język polski, matematyka, język angielski*, chemia

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie jest jedyną placówką edukacyjną w regionie, która na mocy porozumienia z Aresztem Śledczym w Wejherowie realizuje nowy, ciekawy profil liceum ogólnokształcącego komponujący się  z systemem szkolenia Służby Więziennej. 

Naukę w klasie penitencjarnej proponujemy osobom, które wiążą swoją przyszłość z pracą w służbach mundurowych oraz chcą w sposób realistyczny i profesjonalny zapoznać się ze specyfiką zawodu funkcjonariusza Służby Więziennej. W klasie penitencjarnej realizowane jest kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową w liceum ogólnokształcącym, a program z zakresu edukacji penitencjarnej stanowią dodatkowe zajęcia edukacyjne.

W ramach szkolenia penitencjarnego zapoznasz się z funkcjonowaniem zakładów karnych, środkami oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu kryminologii, kryminalistyki, sportów walki, elementów musztry. Poznasz zasady posługiwania się bronią i środkami przymusu bezpośredniego, zdobędziesz treści z zakresu wychowania patriotycznego i obywatelskiego oraz podniesiesz swoją sprawność fizyczną na obozach szkoleniowych. Integralnym elementem programu klasy są również wizyty studyjne w jednostkach penitencjarnych, podczas których zapoznasz się z praktycznymi aspektami realizowania prawa karnego. Będziesz uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej w szkole i w Areszcie Śledczym w Wejherowie.

Dlaczego warto do nas dołączyć?

– Zajęcia prowadzone przez funkcjonariuszy Służby Więziennej;

– Mundurowe obozy szkoleniowe;

– Warsztat praktyczny: zajęcia na strzelnicy szkolnej, musztra, samoobrona, ćwiczenia praktyczne m.in. w symulowanym posiedzeniu komisji penitencjarnej; zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; 

– Udział w uroczystościach patriotycznych i zajęciach z problematyki prawnej, socjologicznej i psychologicznej;

 – Wyjazdy do zakładów karnych i aresztów śledczych. 

CO DALEJ PO UKOŃCZENIU SZKOŁY

Kariera edukacyjna

Każdy absolwent klasy penitencjarnej możesz kontynuować naukę na każdej wyższej uczelni, a szczególnie w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie w dziedzinie nauk społecznych. Preferowane kierunki studiów: resocjalizacja, kryminalistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, psychologia, socjologia, bezpieczeństwo i higiena pracy.

Kariera zawodowa

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu klasy służby więziennej: jednostki  organizacyjne Służby Więziennej, instytucje mundurowe, penitencjarne, firmy ochroniarskie i detektywistyczne (po nabyciu praktyki), a także (po uzyskaniu wykształcenia pedagogicznego lub resocjalizacyjnego) takie placówki jak: schroniska dla nieletnich, domy wychowawcze.