Technik realizacji nagłośnień

OPIS ZAWODU

Technik realizacji nagłośnień jest zawodem konkretnie sprofilowanym pod realizację dźwięku na estradzie. Zakresem swym obejmuje realizację dźwięku w studio i poza nim, przy produkcji różnego rodzaju nagrań i nagłośnień: na estradzie, planie filmowym, teatralnym, radiowym i telewizyjnym. Zadania zawodowe obejmują: przygotowanie i obsługę systemów nagłośnieniowych, systemów mikrofonowych do nagłośnień uwzględniających różne systemy projekcji, systemów mikrofonowych do nagrań z uwzględnieniem różnych technik rejestracji, przygotowanie i obsługę systemów rejestrująco-odtwarzających, systemów przetwarzających dźwięk. Potrafi konfigurować i obsługiwać konsolety mikserskie do realizacji nagłośnienia i realizacji odsłuchu – przygotowuje i obsługuje systemy mikrofonowe. Technik realizacji nagłośnień zajmuje się również edycją, montażem, przetwarzaniem i synchronizacją dźwięku, aż po finalizację projektu dźwiękowego. W zadaniach zawodowych uwzględnienia również wiedzę z zakresu percepcji dźwięku, elektroakustyki, solfeżu barwy dźwięku oraz instrumentoznawstwa.

ZDOBYWANA WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu nauki w naszej szkole absolwent m. in.: konfiguruje i obsługuje konsolety mikserskie; planuje i wykonuje adaptację akustyczną planu nagraniowego; organizuje plan nagraniowy; obsługuje urządzenia rejestrujące materiał dźwiękowy; konfiguruje i obsługuje programy do wielośladowego miksowania dźwięku; przetwarza dźwięk z zastosowaniem techniki analogowej i cyfrowej; obsługuje sprzętowe i programowe procesory przetwarzające intonację, barwę, dynamikę i przestrzeń dźwięku; wykonuje prace z zakresu montażu cyfrowego i analogowego dźwięku; wykonuje materiały dźwiękowe o różnym charakterze; organizuje plan nagłaśniania i rozmieszczania urządzeń nagłaśniających we współpracy z realizatorem dźwięku; konfiguruje i obsługuje konsolety mikserskie do realizacji nagłośnienia i realizacji odsłuchu.

Przygotujemy Cię do wykonywania zadań zawodowych:

 • konfigurowania i obsługiwania systemów scenicznych,
 • obsługiwania i dobierania urządzeń nagłośniających, konsoli mikserskich, studyjnego sprzętu dźwiękowego;
 • zgłębisz tajniki tworzenia muzyki oraz rejestrowania i wykonywania postprodukcji.

CO DALEJ PO UKOŃCZENIU SZKOŁY

KARIERA EDUKACYJNA

Posiadając wykształcenie średnie ogólne i świadectwo dojrzałości (matura) można rozpocząć studia wyższe prowadzące do licencjatu lub dyplomu magisterskiego na kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotograficznego, reżyseria dźwięku, reżyseria, organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej.

KARIERA ZAWODOWA

Po ukończeniu Technikum możesz podjąć zatrudnienie przy produkcji filmów (fabularnych, dokumentalnych, reklamowych), programów radiowych i telewizyjnych, spektakli teatralnych, nagrań fonograficznych i organizacji różnorodnych imprez muzycznych. Możesz także rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Zaletą kształcenia Powiatowym Zespole Szkół w Redzie w kierunkach branż kreatywnych jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy na fachowców z dziedziny realizacji dźwięku, gdyż szkół kształcących w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień w Polsce jest niewiele, a firm zajmujących się dźwiękiem i nagłośnieniami tysiące.

PREDYSPOZYCJE

Technika realizacji nagłośnień powinna charakteryzować:

 • dobry słuch muzyczny, wrażliwość artystyczna,
 • cierpliwość, spostrzegawczość,
 • podzielność i koncentracja uwagi,
 • zdolność do analizowania sytuacji,
 • umiejętność przewidywania skutków podejmowanych działań,
 • kreatywność i konsekwencja w realizacji zadań,
 • otwartość na zmiany,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem;
 • aktualizacja wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych,
 • umiejętność negocjowania warunków porozumień,
 • współpraca w zespole.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika realizacji nagłośnień
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe:
  AUD.06. Obsługa sceny
  AUD.07. Realizacja nagłośnień
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

Absolwent naszej szkoły w zawodzie technik realizacji nagłośnień będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych

 • w zakresie kwalifikacji: AUD.06. Obsługa sceny:
  • konfigurowania systemów scenicznych,
  • obsługiwania systemów scenicznych,
 • w zakresie kwalifikacji: AUD.07. Realizacja nagłośnień:
  • konfigurowania systemów nagłośnieniowych,
  • obsługiwania systemów nagłośnieniowych.

Kształcąc się na kierunku technik realizacji nagłośnień zdobędziesz wiedzę i kompetencje z zakresu:

 • kompleksowej obsługi systemów oświetleniowych i nagłośnieniowych,
 • dobierania urządzeń systemu scenicznego, skonfigurowania złożonego systemu nagłośnieniowego widowni i sceny, dokonania obliczeń mocy systemu nagłośnieniowego, ustawiania parametrów technicznych przetworników elektroakustycznych.,
 • przeprowadzania pomiarów odpowiedzi akustycznej systemu nagłośnieniowego, dopasowania fazowego zespołów kolumn głośnikowych, dokonywania korekty barw systemów głośnikowych.
 • dobierania, rozmieszczania i podłączania mikrofonów. Kandydat opanuje ustawianie i kontrolowanie sygnałów wejściowych oraz wyjściowych w torach miksera. Będzie prawidłowo dobierać elementy systemu elektroakustycznego, przy pomocy obliczeń w oparciu o prawa elektrotechniki oraz dokona konwersji sygnału analogowo-cyfrowego i cyfrowo-analogowego za pomącą urządzeń i odpowiedniego oprogramowania. Dodatkowo będzie biegle i świadomie posługiwać się specjalistyczną terminologią zawodową, wykorzystując dokumentację dotyczącą urządzeń i procesów stosowanych w szeroko rozumianej realizacji dźwięku. Dobierze także właściwe oprogramowanie wspomagające nagłośnienie oraz oświetlenie sceny.
 • teorii muzyki i gatunków muzycznych w procesie realizacji zadań zawodowych. Będzie wspomagał się wiedzą z zakresu właściwości słuchu ludzkiego i cech akustycznych źródeł dźwięku.

TYPOWE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANE W RAMACH ZAWODU

Na zajęciach zawodowych zapoznasz się z zasadami i technikami wykorzystywanymi przy realizacji nagrań i nagłośnień:

 • realizacja nagrań we współpracy z realizatorem dźwięku;
 • obsługa systemu MIDI;
 • realizacja nagłośnień we współpracy z realizatorem dźwięku;
 • rejestracja materiału dźwiękowego;
 • montaż, przetwarzanie i archiwizowanie materiału dźwiękowego.

NARZĘDZIA I TECHNOLOGIA WYKORZYSTYWANA W KSZTAŁCENIU

Ćwiczenia praktyczne obejmują umiejętności zapisu dźwięku, miksowania nagrań, kształtowania brzmienia dźwięku oraz wzajemnej kompozycji poszczególnych elementów obrazu dźwiękowego z użyciem różnorodnych narzędzi warsztatowych m. in. urządzeń studyjnych, instrumentów muzycznych oraz programów komputerowych.

 W ramach poznawania zagadnień związanych z realizacją nagrań uczeń nauczy się:

 • rejestrować różnymi metodami materiał dźwiękowy,
 • obsługiwać stoły mikserskie i studyjny sprzęt dźwiękowy,
 • obsługiwać programy komputerowe przeznaczone do obróbki dźwięku,
 • wykonywać pomiary akustyki pomieszczeń,
 • organizować plan nagraniowy,
 • wykorzystywać wiedzę muzyczną przy rejestrowaniu dźwięku poszczególnych instrumentów muzycznych,
 • nabędzie umiejętność obsługi i konfigurowania instrumentów MIDI,
 • zdobędzie wiedzę potrzebną do wykonywania postprodukcji materiału dźwiękowego.

W ramach zajęć z zakresu realizacji nagłośnień uczeń będzie:

 • obsługiwał i dobierał urządzenia nagłośniające,
 • zrealizował nagłośnienie imprez plenerowych, estradowych i teatralnych,
 • obsługiwał i dobierał systemy mikrofonowe, konsolety mikserskie,
 • lokalizował i usuwał uszkodzenia urządzeń nagłaśniających.

SYSTEM SZKOLEŃ I WYCIECZEK ZAWODOWYCH

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie proponuje swoim uczniom wiele szkoleń i warsztatów m.in.:

 • warsztaty ze studiami nagrań,
 • warsztaty realizacji nagłośnień koncertów i imprez plenerowych,
 • praktyki zawodowe u cenionych pracodawców Pomorza:
 • spotkania z pracodawcami umożliwiające podjęcie pracy zawodowej
 • warsztaty praktyczne prowadzone przez wykładowców uczelni wyższych
 • szeroki wachlarz kółek zainteresowań.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Praktyki zawodowe – 8 tygodni w całym cyklu kształcenia

 • Zapewniamy praktyki zawodowe w w zaprzyjaźnionych studiach nagrań i nagłośnień
 • Praktyki zagraniczne w ramach projektów europejskich.