Egzaminy zawodowe

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

Termin dodatkowy:

Uczeń lub słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym, lub przerwał ten egzamin w części pisemnej lub części praktycznej, może przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym. W tym celu należy złożyć do dyrektora szkoły udokumentowany wniosek (Załącznik 33) nie później niż w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub część praktyczna egzaminu. Dalszy tok postępowania jest następujący:
dyrektor szkoły przekazuje do okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek nie później niż następnego dnia po jego otrzymaniu,

dyrektor okręgowej komisji rozpatruje wniosek w ciągu 2 dni,

dyrektor okręgowej komisji przekazuje rozstrzygnięcie dyrektorowi szkoły, który przesłał wniosek,

rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.

Wniosek o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2022 r.

                      EGZAMIN ZAWODOWY –SESJA czerwiec/lipiec 2021-2022

                                                HARMONOGRAM-PISEMNY

 Na egzamin pisemny zdający zabiera:

1.dowód osobisty/legitymacja

2.czarny długopis

3.kalkulator prosty

Lp. Kwalifikacja Data Godzina Ilość osób Nr sali Liczba członków
1

2

3

4

SPL.02-porty

SPL.02-porty

SPL.02-porty

SPL.02-porty

02.06.2022

 

08.00

 

12

15

10

8

102B

103B

105B

106B

 

          5

5

6

SPL.02-porty

SPL.02-porty

02.06.2022

 

10.00 12

12

102B

103B

        

          2

7

8

OGR.03-arch.

OGR.03-arch.

02.06.2022

 

10.00

 

10

8

105B

106B

          

          2

9

10

OGR.03-arch.

OGR.03-arch.

02.06.2022

 

12.00 9

7

103B

105B

        

          2

11 AUD.06-nagłośnienia 02.06.2022 12.00 8 106B           1
12

13

AUD.06-nagłośnienia

AUD.06-nagłośnienia

02.06.2022

 

14.00 6

10

102B

103B

 

          2

14 PGF.07-reklama 02.06.2022 14.00 8 106B           1
15

16

17

PGF.07-reklama

PGF.07-reklama

PGF.07-reklama

02.06.2022

 

16.00 15

10

6

103B

105B

106B

        

          3

18

19

20

21

PGF.04-grafika

PGF.04-grafika

PGF.04-grafika

PGF.04-grafika

03.06.2022

 

8.00 12

15

10

8

102B

103B

105B

106B

 

        4

22

23

24

25

PGF.04-grafika

PGF.04-grafika

PGF.04-grafika

PGF.04-grafika

03.06.2022

 

10.00 12

10

1

1

102B

103B

105B

106B

       

         4

26 AU.30-reklama 21.06.2022 12.00 1 5 B           1
27 AU.34-porty 21.06.2022 12.00 2 5 B           1

         

EGZAMIN ZAWODOWY –SESJA czerwiec/lipiec 2021-2022

    Harmonogram – Praktyczny

 

Lp. Kwalifikacja Data Godzina Ilość osób Nr sali Liczba członków Przybory pomocnicze
1 OGR.03-arch.

OGR.03-arch.

SPL.02-porty

SPL.02-porty

SPL.02-porty

SPL.02-porty

SPL.02-porty

SPL.02-porty gim.

01.06.2022

 

09.00

 

20

14

15

15

15

15

9

1

Sala gimnastyczna  

 

 

        5

OGR.03-arch.

pobierz

SPL.02-porty

pobierz

2 PGF.04-grafika

PGF.04-grafika

PGF.04-grafika

PGF.04-grafika

PGF.04-grafika

PGF.04-grafika

PGF.04-grafika

PGF.04-grafika

PGF.04-grafika

17.06.2022

17.06.2022

17.06.2022

17.06.2022

17.06.2022

17.06.2022

17.06.2022

17.06.2022

17.06.2022

08.00

08:00

08.00

12:30

12:30

12:30

17.00

17.00

17.00

9

11

10

9

11

10

7

1

1

102 B

103 B

105 B

102 B

103 B

105 B

103 B

105B

102B

 

 

 

       9

 PGF.04-grafika

pobierz

3 PGF.04-grafika gim. 15.06.2022 12.30 4 102B        1  
4

 

PGF.07-reklama

PGF.07-reklama

PGF.07-reklama

09.06.2022

09.06.2022

09.06.2022

08.00

08.00

08.00

9

11

10

102 B

103 B

105 B

      

        3

 

 PGF.07-reklama

pobierz

5 PGF.07-reklama

PGF.07-reklama gim.

PGF.07-reklama

09.06.2022

09.06.2022

09.06.2022

12:30

12:30

12:30

8

1

2

103 B

102B

105B

 

        3

 PGF.07-reklama

pobierz

6 AUD.06-nagłośnienia

AUD.06-nagłośnienia

AUD.06-nagłośnienia

AUD.06-nagłośnienia

AUD.06-nagłośnienia

AUD.06-nagłośnienia

AUD.06-nagłośnienia

AUD.06-nagłośnienia

13.06.2022

13.06.2022

13.06.2022

14.06.2022

14.06.2022

14.06.2022

15.06.2022

15.06.2022

08.00

12.00

16.00

08.00

12.00

16.00

08.00

12.00

3

3

3

3

3

3

3

3

104 B

104 B

104 B

104 B

104 B

104 B

104 B

104 B

     

 

 

         8

 AUD.06-nagłośnienia

pobierz

7 ST.03-gim. dźwięki 28.06.2022 09.00 3 104B          1  pobierz
8 AU.55-gim.grafika 27.06.2022 09.00 5 102B          1  pobierz
9 AU.34-porty gim. 20.06.2022 13.00 11 6B          1  pobierz
10 AU.29 reklama gim. 24.06.2022 12.00 1 103B          1  pobierz
11 AU.30 reklama gim. 27.06.2022 09.00 1 103B          1  pobierz
12 RL.21 arch.gim. 20.06.2022 09.00 1 5 B          1  pobierz

 

 

 

Informacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdują się pod adresem: cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

Informacje Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku znajdują się pod adresem: www.oke.gda.pl

Uczeń/słuchacz w trakcie nauki w szkole deklarację przystąpienia do egzaminu składa do dyrektora szkoły nie później niż na 4 miesiące przed ogłoszonym terminem egzaminu zawodowego.

Druk deklaracji:

Do sesji styczniowej deklarację należy złożyć do początku  września br.

Do sesji czerwcowej deklarację należy złożyć do początku stycznia br.

Termin egzaminu ogłaszany jest na stronie OKE w Gdańsku nie później niż na 5 miesięcy przed egzaminem. Sesje egzaminacyjne odbywają się 2 razy w roku.