Dokumenty

Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, i na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2020/2021 (więcej …)

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Dodatkowo pobierz dokumenty w zależności od typu szkoły:

LICEUM I TECHNIKUM MUNDUROWE

  • oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych (pobierz)
  • zgoda rodzica na udział w próbie sprawności fizycznej (pobierz) oraz dodatkowa zgoda (pobierz)

Próba sprawności fizycznej sprawności dla chętnych zaplanowana jest na 25.06.2020r. godz. 14.00-17,00.
 

 

Na test sprawności fizycznej kandydat stawia się z rodzicem lub opiekunem prawnym.

W rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 badania lekarskie obowiązkowe do nauki w szkole o kształceniu zawodowym (technikum) kandydat wykonuje we własnym zakresie. Druk skierowania do lekarza można pobrać ze strony (pobierz)

 

Objaśnienie:

Badania lekarskie (może być lekarz rodzinny) uczeń zobowiązany jest przeprowadzić w czasie wakacji.

Na podstawie w/w badań uczeń otrzymuje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dwa egzemplarze).

Jeden egzemplarz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie uczeń niezwłocznie przekazuje szkole, do sekretariatu uczniowskiego. Drugi egzemplarz w/w zaświadczenia lekarskiego uczeń pozostawia przy sobie.

Dokumenty które należy dostarczyć wraz z podaniem:

  1. Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej
  2. Oryginał/kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu egzaminu ósmoklasisty
  3. Akt urodzenia oryginał/kopia
  4. Dwa zdjęcia
  5. Karta zdrowia
  6. Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (np. dysleksja)
  7. Zaświadczenie o udziale w olimpiadach (jeśli takowe posiadasz)