Dokumenty

Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, i na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2020/2021 (więcej …)

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

WAŻNE TERMINY

12.08.2020r. LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

KLASY TECHNIKUM:

WYDAWANIE SKIEROWAŃ DO LEKARZA MEDYCYNY PRACY  

KLASY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO:

ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE (LEKARZ RODZINNY) O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO WZMOŻONEGO WYSIŁKU

18.08.2020r.

OSTATECZNY TERMIN DOSTARCZENIA ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW

(świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach testów ósmoklasisty, kopia odpisu aktu urodzenia, opinia/ orzeczenie PPP, karta zdrowia, 2 zdjęcia)

19.08.2020r. LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH

               10.30  – 15.00 KRAWIEC – pomiary mundurów – klasy wojskowe i policyjne

               8.00 – 16.00  LEKARZ MEDYCYNY PRACY – klasy technikalne (według harmonogramu)

20.08.2020r. LEKARZ MEDYCYNY PRACY – klasy technikalne (według harmonogramu)

T E C H N I K U M

LEKARZ MEDYCYNY PRACY

HARMONOGRAM

19.08.2020r (środa)

8.00 – 10.00 TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFI CYFROWEJ

11.00 – 13.00 TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

13.00 – 15.00 TECHNIK REKLAMY

15.00 – 16.00 TECHNIK REALIZACJI NAGŁOŚNIEŃ

20.08.2020r (czwartek)

8.00 – 12.00 TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

 

UWAGA!!!

31 SIERPNIA 2020R godz. 16.00

 SPOTKANIA RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI KLAS

 

Dodatkowo pobierz dokumenty w zależności od typu szkoły:

LICEUM I TECHNIKUM MUNDUROWE

  • oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych (pobierz)
  • zgoda rodzica na udział w próbie sprawności fizycznej (pobierz) oraz dodatkowa zgoda (pobierz)

Próba sprawności fizycznej sprawności dla chętnych zaplanowana jest na 25.06.2020r. godz. 14.00-17,00.
 

 

Na test sprawności fizycznej kandydat stawia się z rodzicem lub opiekunem prawnym.

W rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 badania lekarskie obowiązkowe do nauki w szkole o kształceniu zawodowym (technikum) kandydat wykonuje we własnym zakresie lub na terenie szkoły w jednym możliwym terminie wskazanym przez szkołę. Druk skierowania do lekarza można pobrać ze strony (pobierz)

 

Objaśnienie:

Badania lekarskie (nie może być lekarz rodzinny tylko lekarz medycyny pracy) uczeń zobowiązany jest przeprowadzić w czasie wakacji.Do badań przystępują tylko uczniowie technikum przyjęci do danego typu szkoły.

Na podstawie w/w badań uczeń otrzymuje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dwa egzemplarze).

Jeden egzemplarz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie uczeń niezwłocznie przekazuje szkole, do sekretariatu uczniowskiego. Drugi egzemplarz w/w zaświadczenia lekarskiego uczeń pozostawia przy sobie. Na badanie uczeń musi przyjść z rodzicem /opiekunem prawnym.

Na badanie uczeń przychodzi ze skierowaniem.

UWAGA!

Uczniowie przyjęci do liceum nie muszą robić badań lekarskich.

Dokumenty które należy dostarczyć wraz z podaniem:

  1. Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej
  2. Oryginał/kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu egzaminu ósmoklasisty
  3. Akt urodzenia oryginał/kopia
  4. Dwa zdjęcia
  5. Karta zdrowia
  6. Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (np. dysleksja)
  7. Zaświadczenie o udziale w olimpiadach (jeśli takowe posiadasz)