Historia szkoły

Nasze Liceum rozpoczęło działalność 1 września 1994 r. w ramach nowoutworzonego Zespołu Szkół Ogólnokształcących (Szkoła Podstawowa Nr 4 i Liceum Ogólnokształcące). Do 31 sierpnia 1999 r. wicedyrektorem odpowiedzialnym za LO był p. Rafał Maliszewski.

Od dnia 1 września 1999 r. Liceum Ogólnokształcące w Redzie staje się samodzielną jednostką – organem prowadzącym jest Powiat Wejherowski a dyrektorem został p. Rafał Maliszewski.

Z dniem 1 września 2000 r. LO przekształciło się w Zespół Szkół Ogólnokształcących w Redzie w związku z utworzeniem Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

W ponownym konkursie na dyrektora ZSO wygrał p. Rafał Maliszewski, a wicedyrektorem została p. Hanna Kwaśny.

Reforma oświaty sprawiła, że od 1 września 2002 r. staliśmy się Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnym w Redzie.

W kolejnych latach powstają nowe szkoły dla dorosłych w systemie wieczorowym i zaocznym:

 • Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące (2-letnie)
 • Liceum Ogólnokształcące (3-letnie)
 • Technikum Uzupełniające (3-letnie)
 • Szkoła Policealna (2-letnie)

Dnia 3 kwietnia 2006 r. odbyła się uroczystość otwarcia hali sportowej. Hala sportowa jest nowoczesnym obiektem wyposażonym w sprzęt sportowy, wraz z zapleczem. Hala pełni funkcje: sportowe, rekreacyjne i kulturalne. W niej także już w maju 2006 r. absolwenci LO w Redzie zdawali pisemny egzamin maturalny.

Z dniem 1 września 2008 r. w struktury ZSP zostaje włączona Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Redzie im. Zasłużonych Ziemi Kaszubskiej.

Od 10 października 2008 r. działa przy ZSP Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej „Łąkowa”. W skład kompleksu wchodzi boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, siatkówkę oraz piłkę ręczną. Jest również specjalnie wydzielone miejsce na skocznię w dal oraz plac rekreacyjny. Zarządcą Strefy „Łąkowa” jest dyrektor ZSP w Redzie.

W kwietniu 2009 r. oddano do użytku „Zieloną Klasę”. Zrealizowany projekt ma na celu propagowanie zdrowego wypoczynku uczniów podczas przerw międzylekcyjnych oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie zajęć lekcyjnych na świeżym powietrzu.

W imieniu dyrektora ZSP p. Rafała Maliszewskiego nadzór nad poszczególnymi typami szkół sprawują odpowiednio wicedyrektorzy:

 • Liceum Ogólnokształcące i Technikum – p. Dorota Nowicka-Klimowicz
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum Uzupełniające, Szkoła Policealna, Liceum dla Dorosłych- p. Małgorzata Mosionek
 • Kierownik Szkolenia Praktycznego – p. Katarzyna Konieczna

ZSP w Redzie  dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną: pracownie informatyczne, pracownie przedmiotowe typu politechnicznego, centrum multimedialne, biblioteki oraz sale wykładowe multimedialne. Atutem jest także wysoko kwalifikowana kadra dydaktyczna.

W 2015 r roku konkurs na dyrektora szkoły wygrywa p. wicedyrektor Dorota Nowicka-Klimowicz.

W imieniu dyrektora ZSP p. Doroty Nowickiej-Klimowicz nadzór nad poszczególnymi typami szkół sprawują odpowiednio wicedyrektorzy:

 • Liceum Ogólnokształcące – p. Agnieszka Siepetowska
 • Technikum i obowiązki Kierownika Szkolenia Praktycznego – p. Justyna Paliwoda.

Stanowisko kierownika szkolenia praktycznego zostaje zredukowane.

13 listopada 2015 r. szkoła podpisuje porozumienie o współpracy z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni.

Historia ZSZ

Historia budynku szkolnego

Budynek, w którym mieści się Zasadnicza Szkoła Zawodowa już od ubiegłego stulecia był siedzibą różnych instytucji oświatowych. Przed 1888 rokiem powstała tutaj pierwsza w Redzie dwuklasowa szkoła, do której uczęszczało 150 uczniów i uczyło dwóch nauczycieli. W późniejszych latach budynek był nadal siedzibą szkół, najczęściej podstawowych. W czasie II wojny światowej działała tu szkoła powszechna-niemiecka, a po wojnie otwarto Szkołę Podstawową nr 1.

Historia Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Na początku lat siedemdziesiątych funkcjonująca w budynku przy ul. Gdańskiej szkoła podstawowa zostaje zlikwidowana, a w jej miejsce otwarto Zasadnicza Szkołę Rolniczą.

1 września 1990 roku powstaje kolejna szkoła: Szkoła Zasadnicza Rzemiosł Różnych, której pierwszym dyrektorem zostaje mgr Marek Kamiński.
Pierwsza kadra pedagogiczna: Jerzy Conradi, Zofia Molak, Jerzy Naczke, Weronika Osińska, Mirosława Staszewska, Stanisław Wicki.
Naukę w szkole rozpoczęły 4 klasy pierwsze wielozawodowe. W ciągu trzech dni nauki w tygodniu uczniowie uczęszczali na zajęcia do szkoły, a praktyki zawodowe realizowali w zakładach produkcyjnych i usługowych, zaś przedmioty zawodowe – na kursach. 2 września 1991 roku Pan Marek Kamiński powitał grono pedagogiczne i przedstawił nowego Dyrektora szkoły, Panią Renatą Czoska, która sprawuje tę funkcję do dziś.
Szkoła kształciła wówczas 230 uczniów w 8 klasach – 4 pierwszych i 4 drugich (w około 30 zawodach).
W kolejnym roku szkolnym ilość oddziałów wzrosła do 12, były to klasy wielozawodowe.

01.09.2002 r. – na wniosek szkoły, Starostwo Powiatowe w Wejherowie zmieniło nazwę na Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Szkoła kształci uczniów w zawodach: stolarz, sprzedawca, lakiernik, krawiec, monter-elektronik, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, fotograf, złotnik-jubiler, murarz, ślusarz, malarz-tapeciarz, rzeźnik-wędliniarz, dekarz, optyk mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, cukiernik, piekarz, tapicer – w 15 oddziałach.

02.09.2005 r. szkoła pozyskała sztandar, ufundowany głównie przez Radę Rodziców, Cech Rzemiosł Różnych w Redzie, pracodawców uczniów ściśle współpracujących ze szkołą, Zrzeszenie Kupców w Wejherowie.

01.09.2012 r. szkoła przeniesiona do budynku przy ulicy Łąkowej 36/38.

Historia dyrekcji

rok szkolny 1990/1991
mgr Marek Kamiński

od 1 września 1991 do 31 sierpnia 2008
mgr Renata Czoska

od 1 września 2008
mgr Rafał Maliszewski

od 1 września 2015

mgr Dorota Nowicka-Klimowicz

Wicedyrektorzy szkoly

od 1 września 1994 do 31 sierpnia 1997
mgr Magdalena Konkol

od 1 września 1997
mgr Małgorzata Mosionek

od 1 września 2015

 • mgr Agnieszka Siepetowska
 • mgr Justyna Paliwoda

od 1 września 2018

 • mgr Ewa Macek
 • mgr Justyna Paliwoda

od 1 września 2019

 • mgr Marzena Zalewska
 • mgr Kinga Krajkowska
 • mgr Justyna Paliwoda