Klasa wojskowa – ODZIAŁ OPW (Oddział Przygotowania Wojskowego)

Języki obce

język angielski, język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

geografia, matematyka

Punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów

język polski, matematyka, język angielski*, fizyka

Uczniowie klas wojskowych mają możliwość wzięcia udziału w edycji programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”/Oddziały Przygotowania Wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej.

W ramach projektu kadeci realizują zajęcia teoretyczne z zakresu edukacji wojskowej oraz co miesięczne szkolenie praktyczne „Wojskowe Dni Szkoleniowe” w jednostce wojskowej przez okres 3 semestrów. Zajęcia są prowadzone przez etatowych instruktorów żołnierzy zawodowych. Pod koniec drugiego semestru uczniowie biorą udział w tygodniowym szkoleniu poligonowym. Kadeci, którzy ukończą szkolenie  z wynikiem co najmniej dostatecznym i frekwencją minimum 70 %  otrzymują certyfikaty MON, które przybliżają do pracy i realizacji swoich pasji w służbach mundurowych.

Nauka w klasie wojskowej-akademickiej pod patronatem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, to:

 • dodatkowe punkty przy egzaminach do Uczelni Wojskowych
 • możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej  zakończonej przysięgą
 • pierwszeństwo przy naborze i wstąpieniu do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych
 • możliwość zostania żołnierzem Wojsk Terytorialnych w korpusie podoficerskim
 • nabycie wiedzy ogólnowojskowej i specjalistycznej w ramach szkolenia wojskowego
 • kontakt ze sprzętem wojskowym i możliwość doskonalenia posługiwaniem się nim
 • zajęcia wychowania fizycznego ukierunkowane pod kątem przyszłej służby wojskowej
 • solidnie przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz do studiowania na uczelniach wyższych

Klasa wojskowa realizuje program kształcenia liceum ogólnokształcącego oraz innowacyjny program kształcenia klas mundurowych:

 • w programie nauczania strzelectwo, samoobrona, ratownictwo przedmedyczne, topografia wojskowa
 • obozy szkoleniowo – kondycyjne, nocne manewry, marsze kondycyjne, musztra, sztuki walki
 • dodatkowy przedmiot edukacja wojskowa, rozszerzony rozkład materiału z edukacji dla bezpieczeństwa, kształcenie obywatelskie
 • uczestnictwo w przedsięwzięciach poszerzających umiejętności ogólnowojskowe: zawody sprawnościowe, spotkania z kombatantami, zwiedzanie jednostek wojskowych, udział w wydarzeniach patriotycznych
 • w ramach kształcenia ogólnokształcącego kładziemy nacisk na rozwijanie takich kompetencji kluczowych dla zawodu żołnierza jak: języki obce, matematyka, fizyka, wychowanie fizyczne.

ODZIAŁ OPW (Oddział Przygotowania Wojskowego)

 • Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW) jest całkowicie nowym oddziałem w szkole ponadpodstawowej;
 • Na utworzenie OPW zezwolenie wydał Minister Obrony Narodowej po zasięgnięciu opinii Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i kuratorium oświaty;
 • Celem tworzenia OPW jest:
  • ujednolicenie szkolenia pod nadzorem MON;
  • przygotowanie do pełnienia służby wojskowej (zawodowej, w Obronie Terytorialnej, kandydackiej- na uczelniach wojskowych, w rezerwach osobowych) – preferencje w naborze;
  • kształtowanie postaw obronnych i patriotycznych.

 

DLACZEGO WARTO? – KORZYŚCI Z OPW:

 

 • Zdobycie wykształcenia ogólnego (LO) i umiejętności w zakresie szkolenia podstawowego obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP;
 • Uzyskanie wiedzy o służbie w innych formacjach mundurowych (m.in. Policja, Państwowa Straż Pożarna);
 • Szkolenia z żołnierzami jednostki patronackiej;
 • Skrócona służba przygotowawcza, po której można wstąpić do czynnej służby wojskowej lub pozostać żołnierzem rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP;
 • Dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelniach wojskowych.