Deklaracja dostępności

Wstęp

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-08-27

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre zamieszczone informacje w formie załączników są w postaci skanów, co wynika z charakteru informacji, jaki jest niezbędny do ich opublikowania.
 • filmy pojawiające się na stronie nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
 • zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych ze względu na to, że na stronie jest zamieszczana bardzo duża liczba zdjęć.
 • część odnośników otwiera się w nowych oknach.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Klawikowska, e-mail: szkola@zspreda.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 678 70 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich http://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

W skład PZS w Redzie wchodzą:

 1. Budynek A – 4 kondygnacje:
 • wejście do budynku od strony ul. Łąkowej, do wejścia nie prowadzą schody
 • biurko osób dyżurujących (pracownik obsługi) znajduję się po lewej stronie na parterze, prowadzą tam schody,
 • w budynku znajduje się na parterze toaleta dla osób niepełnosprawnych, innych dostosowań dla osób niepełnosprawnych budynek nie posiada,
 • do budynku i do jego pomieszczeń można wejść z psem i asystującym/psem przewodnikiem;
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • nie można skorzystać z tłumacza języka migowego; budynek nie posiada pętli indukcyjnej.

 

 1. Budynek B – 3 kondygnacje:
 • budynek posiada dwa wejścia: wejście główne od strony ul. Łąkowej oraz wejście od wewnętrznej strony terenu PZS – teren został oznaczony tabliczkami informacyjnymi, do wejść nie prowadzą schody,
 • biurko osoby dyżurującej (pracownik obsługi) znajduje się po prawej stronie przy wejściu głównym,
 • na parkingu przed budynkiem wyznaczono miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych,
 • jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością – posiada windę oraz toalety dla osób poruszających się a wózkach w piwnicy, na parterze oraz na I piętrze,
 • przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i do jego pomieszczeń można wejść z psem i asystującym/psem przewodnikiem;
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • nie można skorzystać z tłumacza języka migowego; budynek nie posiada pętli indukcyjnej.

 

 1. Budynek C – hala sportowa, w tym zaplecze – 2 kondygnacje:
 • wejście do budynku od wewnętrznej strony terenu PZS – teren został oznaczony tabliczkami informacyjnymi, do wejścia nie prowadzą schody,
 • osobami wyznaczonymi do udzielania informacji są pracownicy obsługi
 • nie posiada dostosowań dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i do jego pomieszczeń można wejść z psem i asystującym/psem przewodnikiem;
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • nie można skorzystać z tłumacza języka migowego; budynek nie posiada pętli indukcyjnej.