Technik reklamy

Języki obce

język angielski, język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów

język polski, matematyka, język angielski*, historia

OPIS ZAWODU

Technik reklamy należy do grupy zawodów kreatywnych. Jest zawodem szerokoprofilowym łączącym wiedzę multimedialną, ekonomiczną, graficzną, psychologiczną oraz lingwistyczną. Tak szeroki zakres wiedzy i kompetencji umożliwia absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej. Technik reklamy zajmuje się m.in. pozyskiwaniem klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami, definiowaniem szczegółowego celu reklamy przedsiębiorstwa (klienta agencji reklamowej), dobieraniem metody prowadzenia badań rynkowych i reklamowych oraz weryfikowaniem i interpretowanie wyników tych badań, dobieraniem środków i nośników reklamy w zależności od celu (funkcji) reklamy oraz branży towarowej, stosowaniem różnorodnych technik reklamowych, sprzętu i materiałów wykorzystywanych w reklamie, a także organizacją działań promocyjnych przedsiębiorstwa i działalności wystawienniczej.

Technik reklamy potrafi zaplanować kampanię marketingową i PR-ową, wykreować zainteresowanie w mediach społecznościowych, wprowadzić produkt na rynek, a także stworzyć filmy i animacje. W pracy wykorzystuje wiedzę i umiejętności z zakresu brandingu, komunikacji społecznej, grafiki komputerowej i psychologii reklamy. Planuje, realizuje i zarządza kampaniami reklamowymi w mediach. Jego wyobraźnia nie zna granic – z łatwością wymyśla hasła reklamowe, by za chwilę zająć się organizacją sesji zdjęciowej, a pod koniec dnia napisać jeszcze scenariusz do reklamy.

ZDOBYWANA WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

Nauka na kierunku technik reklamy umożliwia zdobyciem wiedzy i umiejętności związanych z szeroko pojętą technologią multimedialną i technikami reklamy. Program zajęć obejmuje zagadnienia z public relations, psychologii i prawa w reklamie. Nauczysz się także, jak przygotować ofertę produktów i usług reklamowych, poznasz zasady sprzedaży tych produktów. Ten kierunek to również montaż filmów, praca z kamerą, tworzenie grafik i animacji, obróbka dźwięku i copywriting. Tajemnice obróbki zdjęć, fotomontażu przestaną być zagadką.

Przygotujemy Cię do wykonywania zadań zawodowych:

 • a)przygotowania elementów strategii reklamowej oraz kreacji reklamowej,
 • b)produkcji reklamy;
 • c)planowania kampanii reklamowej,
 • d)organizowania sprzedaży reklamowej,
 • e)realizowania kampanii reklamowej,
 • f) pracy z kamerą, tworzenia grafiki i montażu filmu,
 • f)badania przekazu reklamowego.

KARIERA ZAWODOWA

Co po szkole?

Obecny rynek reklamowy jest tak obszerny, że masz duże możliwości wyboru tego, czym chcesz się zajmować. Analiza przeprowadzona przez Polską Izbę Danych wykazała, że zatrudnienie w Polsce natychmiast znalazłoby ponad 3 tys. osób. Ponadto ogromne zapotrzebowanie w dziedzinie reklamowo – medialnej zgłaszają państwa Unii Europejskiej. Należy podkreślić, że rynek reklamy w Polsce znajduje się wciąż w fazie rozwoju. Nowo powstające firmy, jak również istniejące już na rynku, zainteresowane są zatrudnieniem specjalistów związanych organizacją reklamy.

Kariera edukacyjna

Preferowane kierunki studiów: informatyka, grafika komputerowa i multimedia, dziennikarstwo, reklama i marketing, nowe media, produkcja filmowa.

Kariera zawodowa

Po ukończeniu szkoły możesz pracować w agencjach reklamowych i mass mediów, telewizji, drukarniach, biurach podróży, działach promocji, działach badań rynku, jako pracownik biura ogłoszeń środków masowego przekazu, czy też specjalista ds. produkcji i reklamy internetowej. Absolwent tego kierunku może również podjąć pracę jako specjaliści ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej w prasie, radiu i telewizji lub prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Praca w reklamie jest pracą ciekawą, kreatywną oraz stwarzającą ciągle nowe wyzwania.

Kierunek odpowiada na potrzeby zmieniającego się rynku pracy.

Podejmując kształcenie w PZS w Redzie poznasz specyfikę pracy na rzeczywistych stanowiskach pracy:

 • specjalista ds. reklamy, pracownik działu obsługi klienta, specjalista ds. marketingu, doradca reklamowy, organizator działań promocyjnych, media buyer, media planner, senior key account manager, strategic planes, copywriter, account supervisior, grafik komputerowy, specjalista do spraw public relations, organizator usług sprzedaży internetowej i inne.

 PREDYSPOZYCJE 

Technik reklamy będzie współpracować z różnymi osobami. Powinien potrafić zarządzać pracą zespołu lub projektem, dlatego pracownik branży reklamowej musi posiadać nie tylko kompetencje twarde (specjalistyczne) w zakresie wiedzy oraz umiejętności, ale również wysokie kompetencje miękkie. W pracy niezbędne będą umiejętności społeczne i interpersonalne np. nawiązywania kontaktów, przekonywania i negocjowania. Praca technika reklamy wymaga kreatywności, nieustannego samorozwoju, wrażliwości estetycznej. Wskazana jest znajomość języka angielskiego, który jest podstawowym językiem używanym przez branżę reklamową na całym świecie. W pracy będzie używać różnego rodzaju urządzeń technicznych i komputerów. Powinien biegle poruszać się w internecie. Przydawać się będzie znajomość specjalistycznego oprogramowania do tworzenia różnych produktów reklamowych. Od osoby pracującej w branży reklamowej wymaga się dużej kultury osobistej z racji bezpośrednich kontaktów z klientami.

Osoba chcąca uczyć się w zawodzie technik reklamy powinna posiadać następujące predyspozycje: komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność prowadzenia negocjacji, stosowanie zasad prawa, etyki i kultury zawodowej, kreatywność, cierpliwość, wrażliwość artystyczną, zmysł plastyczny, pełną sprawność fizyczną.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent PZS w Redzie w zawodzie technik reklamy będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowania kreacji reklamowej, produkcji reklamy,
 • organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej,
 • projektowania oraz wykonywania środków reklamowych,
 • organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych.

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika reklamy
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe:
  PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
  PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

Ukończenie szkoły i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje pełne uprawnienia uznawane w Unii Europejskiej.

TYPOWE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANE W RAMACH ZAWODU

W ramach kształcenia zawodowego uczeń nabywa kompetencje:

 • Organizowania stanowiska pracy technika reklamy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, opracowania zakresów czynności na poszczególnych stanowiskach pracy zgodnie ze specyfiką działalności przedsiębiorstwa,
 • Tworzyć przekaz reklamowy, zarządzać procesem tworzenia reklamy,
 • Wykonywać projekty reklam, posługując się dokumentacją,
 • Rozpoznawania potrzeb klienta usług reklamowych, prowadzenia rozmów handlowych i negocjacji z potencjalnym klientem produktów i usług reklamowych,
 • Współpracowania przy realizacji usług reklamowych z różnymi instytucjami i specjalistami, prezentowania informacji reklamowej oraz stosowania metod badań rynku reklamy,
 • Obsługiwania programów graficznych potrzebnych do wykonywania reklamy, obsługiwania programów do prezentacji trójwymiarowej (3D),
 • Opracowywania werbalnych, dźwiękowych i wizualnych koncepcji reklamy, w tym scenariuszy, tekstów i sloganów reklamowych,
 • Obsługiwania urządzeń, narzędzi i sprzętu technicznego stosowanego w usługach reklamowych: automaty do sitodruku, urządzenia poligraficzne, cyfrowy aparat fotograficzny, kamery video itp.,
 • Organizowania działalności wystawienniczej, informacyjnej oraz nadzorowania prac przygotowalni poligraficznej i drukarni,
 • Uczestniczenia w targach i wystawach promujących klienta i usługi reklamowe oraz stosowania przepisów prawa autorskiego i własności intelektualnej,
 • Stosować techniki kreatywne, przepisy prawa, normy etyczne,
 • Oceniania skuteczności i efektywności kampanii reklamowej, kierowania zespołem pracowników.

NARZĘDZIA I TECHNOLOGIA WYKORZYSTYWANA W KSZTAŁCENIU TECHNIKA ORGANIZACJI REKLAMY

W ramach poznawania zagadnień związanych z przygotowaniem oferty produktów i usług reklamowych uczeń:

 • Rozpoznaje rynek produktów i usług reklamowych na podstawie analizy marketingowej, a także stosuje narzędzia marketingu i metody kalkulacji cen,
 • Opracowuje ofertę handlową zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami klientów oraz przygotowuje prezentację produktów i usług reklamowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.

W ramach zajęć z zakresu prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych uczeń:

 • Tworzy i aktualizuje bazy danych o klientach oraz prezentuje ofertę sprzedaży produktów i usług reklamowych,
 • Prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych zgodnie z przyjętą strategią marketingową, korzystając z programów komputerowych,
 • Realizuje zlecenia i zamówienia na usługi reklamowe oraz prowadzi dokumentację dotyczącą sprzedaży produktów i usług reklamowych.

W toku zajęć dotyczących tworzenia przekazu reklamowego uczeń:

 • Pozyskuje i przetwarza informacje niezbędne do realizacji reklamy
 • Prezentuje informacje reklamowe w formie graficznej, tekstowej i tabelarycznej oraz określa ich przydatność do wykonywania reklamy,
 • Określa mechanizmy wpływające na tworzenie reklamy, dobiera środki prezentacji przekazu reklamowego oraz dobiera środki reklamowe służące do opracowania przekazu reklamowego
 • Stosuje przepisy prawa oraz przestrzega zasad etyki zawodowej, dotyczących organizacji i prowadzenia kampanii reklamowych

W ramach zajęć z zakresu projektowania środków reklamowych uczeń:

 • Projektuje różnorodne formy środków reklamowych i innych narzędzi promocji
 • Projektuje elementy systemu wizualnej identyfikacji firmy
 • Prezentuje projekty reklamy produktów i usług reklamowych

W toku kształcenia uczeń zapoznaje się z tworzeniem planu medialnego:

 • Dobiera media, nośniki reklamy do przyjętej strategii reklamy oraz ustala czas       emisji reklamy w mediach,
 • Sporządza plan przebiegu kampanii reklamowej w mediach zgodnie z przyjętym budżetem,

Na zajęciach dotyczących przygotowania środków reklamowych uczeń:

 • Planuje etapy produkcji oraz sporządza harmonogram przygotowania środków reklamowych
 • Określa metody i techniki produkcji reklamy oraz przygotowuje reklamę w wersji drukowanej i elektronicznej
 • Przestrzega standardów jakości pracy w procesie produkcji środków reklamowych,

Na zajęciach dotyczących badania skuteczności reklamy uczeń:

 • Opracowuje oraz interpretuje wyniki badań rynku reklamy oraz ocenia jakość produktów i usług reklamowych według określonych kryteriów
 • Określa efektywność reklamy na podstawie ustalonych wskaźników oraz ocenia skuteczność reklamy na podstawie badań rynkowych.

SYSTEM SZKOLEŃ I WYCIECZEK ZAWODOWYCH

PZS w Redzie proponuje swoim uczniom wiele szkoleń i warsztatów m.in.:

 • szkolenia graficzne, np. Zarządzanie barwą, Pozycjonowanie stron www, Fotografia cyfrowa,
 • szkolenia interpersonalne, np. Podstawy komunikacji, Meeting Planning, Negocjacje, Zarządzanie czasem, Umiejętności sprzedażowe, Skuteczna prezentacja,
 • warsztat radiowy, zarządzanie agencją interaktywną, współpraca z drukarnią, zajęcia w studiu fotograficznym, fokusowi,
 • praktyki zawodowe u cenionych pracodawców Pomorza,
 • spotkania z pracodawcami umożliwiające podjęcie pracy zawodowej,
 • warsztaty praktyczne prowadzone przez wykładowców uczelni wyższych,
 • kółka zainteresowań: koło filmowe, fotograficzno-reklamowe i inne.

Szkoła organizuje warsztaty w zależności od potrzeb uczniów. W toku kształcenia przewiduje się realizację indywidualnych projektów krajowych i zagranicznych.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Praktyki zawodowe – 8 tygodni w całym cyklu kształcenia

 • Zapewniamy praktyki zawodowe w w zaprzyjaźnionych agencjach reklamowych, graficznych, firmach medialnych, studiach telewizyjnych, w których nasi uczniowie i absolwenci znajdują często zatrudnienie
 • Praktyki zagraniczne w ramach projektów europejskich.