Technik eksploatacji portów i terminali

Języki obce

język angielski, język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów

język polski, matematyka, język angielski*, geografia

OPIS ZAWODU

tepit

Technik eksploatacji portów i terminali jest specjalistą, który zajmuje się organizowaniem pracy na terminalach przeładunkowych, obsługą środków transportu w portach morskich, rzecznych, terminalach samochodowych, lotniczych oraz drogowych. Zadania zawodowe technika eksploatacji portów i terminali obejmują: obsługę podróżnych w portach i terminalach, organizację i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków oraz organizowanie obsługi środków transportu bliskiego. W pracy wykorzystuje umiejętności z zakresu spedycji, transportu, logistyki. Ważnym elementem wykształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali jest zdobycie umiejętności związanych z odprawą osób niepełnosprawnych, chorych, wymagających szczególnej opieki – także w sytuacjach kryzysowych.

Technik eksploatacji portów i terminali należy do grupy poszukiwanych pracowników w dobie rozwijających się usług transportowych w Unii Europejskiej. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych techników eksploatacji portów i terminali, których zaangażowanie znacznie przyczyni się do podniesienia jakości usług w terminalach i portach.

ZDOBYWANA WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

Przygotujemy Cię do wykonywania zadań zawodowych:

 • organizowania i wykonywania prac związanych z obsługą podróżnych w portach i terminalach,
 • organizowania prac związanych z obsługą ładunków w portach i terminalach,
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej obsługi ładunków w portach i terminalach,
 • organizowania prac związanych z obsługą środków transportu bliskiego w portach i terminalach,
 • poznasz normy w zakresie prawa celno-skarbowego oraz zdobędziesz umiejętności związane z procesami odpraw i rozliczeń celnych.
 • pozyskasz umiejętności z zakresu mechanizmów funkcjonowania wymiany międzynarodowej oraz polityki celnej i procesów celnych zachodzących w biznesie międzynarodowym,
 • posługiwania się językiem obcym branżowym oraz planowania własnej kariery zawodowej,
 • zdobędziesz wiedzę dotyczącą mechanizmów funkcjonowania wymiany międzynarodowej oraz polityki celnej i procesów celnych zachodzących w biznesie międzynarodowym.

CO DALEJ PO UKOŃCZENIU SZKOŁY

Kariera edukacyjna

Transport ma w dzisiejszym świecie ogromne znaczenie. Rozwijają się porty wodne, lotniska cywilne i wojskowe, powstają wciąż nowe bazy transportu drogowego i kolejowego, a we wszystkich tych miejscach poszukiwani są specjaliści eksploatacji portów i terminali. Te technikum, to świetny wstęp do podjęcia studiów na kierunkach m.in.: Zarządzanie w transporcie lotniczym, Logistyka i Spedycja, Teleinformatyka czy „kierunki mundurowe”.

Kariera zawodowa

Uniwersalna wiedza pozwala na szeroki rozwój kariery zawodowej oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Nauka w technikum przygotowuje absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach obsługujących realizację międzynarodowego obrotu towarowego, obsłudze celnej, spedycyjnej oraz w służbach mundurowych. Możesz pracować w przedsiębiorstwach spedycyjnych, logistycznych i transportowych, terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych,  portach morskich i rzecznych, a także dla agencji je obsługujących. Będziesz mógł pracować także jako stewardessa lub steward linii lotniczych. Zawód ten jest także wskazany dla osób, które wiążą swoją przyszłość ze strażą graniczną, celną lub służbami ochrony lotniska.

Przykładowe miejsca pracy w województwie pomorskim:

 • BCT – Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o.,
 • Gdynia Container Terminal S.A.,
 • MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o.,
 • OT Port Gdynia Sp. z o.o.,
 • KOOLE TANKSTORAGE GDYNIA Sp. z o.o.,
 • Terminal LPG GASTEN S.A.,
 • PCC Intermodal,
 • Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy
 • PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Zarząd Morskiego Portu Gdynia

Przykładowe stanowiska pracy w zawodzie technik obsługi portów i terminali:

 • agenci handlingowi
 • personel pokładowy samolotu
 • pracownik naziemny lotniska
 • koordynatora ds. obsługi pasażerów
 • agent check-in
 • specjalista ds. obsługi klienta, specjalista ds. sprzedaży w portach i terminalach

PREDYSPOZYCJE

Jakie cechy powinien kształtować w sobie kandydat na technika eksploatacji portów i terminali?:

 • zdolność organizacji i negocjacji,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi,
 • samodzielność w pracy, zwłaszcza w zakresie podejmowania decyzji,
 • aktywność przejawiająca się w samodzielnym podejmowaniu działań, bez czekania na wydanie polecenia,
 • chęć poszerzania wiedzy.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent  w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali;
 • organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach;
 • organizowanie prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych;

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy dają tytuł zawodowy technika eksploatacji portów i terminali, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 

Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika eksploatacji portów i terminali
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe:
  SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach
  SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

Ukończenie szkoły i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje pełne uprawnienia uznawane w Unii Europejskiej.

TYPOWE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANE W RAMACH ZAWODU

W ramach kształcenia zawodowego uczeń nabywa kompetencje:

 • Potrafi obsługiwać środki transportu w portach morskich i rzecznych, terminalach samochodowych, kolejowych i lotniczych.
 • Dba o właściwy stan jakościowy i ilościowy ładunków przemieszczanych przez port lub terminal.
 • Nadzoruje urządzenia przeładunkowe, sprawdza ich stan techniczny przed podjęciem pracy i ich zabezpieczenie po zakończeniu pracy.
 • Organizuje prace związane z przeładunkiem i składowaniem towarów. Zabezpiecza ładunki przed ubytkami i uszkodzeniami. Nadzoruje ważenie ładunków i sortowanie i etykietowanie.
 • Organizuje wykonywanie prac pomocniczych na rzecz jednostek transportu dalekiego: czyszczenie, uszczelnianie, przykrywanie i odkrywanie wagonów, otwieranie i zamykanie ładowni statków. Pobiera i zdaje sprzęt przeładunkowy oraz zleca jego naprawy i konserwacje.
 • Opracowuje i zapoznaje podróżnych z ofertą usług.
 • Posługuje się fachowym słownictwem dotyczącym portów, terminali i lotnisk.
 • Korzysta z różnych dokumentów i aktów prawnych dotyczących portów, terminali i lotnisk.
 • Magazynuje ładunki, w tym ponadgabarytowe, niebezpieczne w portach i terminalach.
 • Organizuje przewozy wewnątrz portów i terminali.

NARZĘDZIA I TECHNOLOGIA WYKORZYSTYWANA W KSZTAŁCENIU TECHNIKA EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

W ramach poznawania zagadnień związanych z obsługą podróżnych w portach i terminalach uczeń:

 • Wykorzystuje technologie informatyczne w procesie planowania, organizacji oraz eksploatacji portów i terminali, przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące transportu i obsługi podróżnych.
 • Przygotowuje oferty usług dla podróżnych, udziela informacji podróżnym w terminalach pasażerskich, obsługuje pasażerów zgodnie z obowiązującymi procedurami, także w sytuacjach kryzysowych.

W ramach zajęć z zakresu organizacji i prowadzenia prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach uczeń:

 • Dobiera środki transportu bliskiego do przeładunku towarów, prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami i kontenerami oraz planuje rozmieszczenie ładunków w środkach transportu dalekiego, posługuje się środkami łączności przewodowej i bezprzewodowej podczas obsługi środków transportu bliskiego w portach i terminalach.
 • Planuje i wykonuje prace związane z przeładunkiem i magazynowaniem towarów, w tym towarów niebezpiecznych, ponadnormatywnych, i żywych zwierząt,
 • Korzysta z oprogramowania specjalistycznego w pracach przeładunkowo-magazynowych, obsługuje automatyczne systemy składowania i określania towarów oraz posługuje się dokumentacją techniczną, przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące obsługi urządzeń przeładunkowych i magazynowych w portach i terminalach.
 • Sporządza ofertę handlową na wykonanie obsługi towarów i ładunków oraz przygotowuje rozliczenia kosztów przeładunku, korzystania z infrastruktury portów i terminali oraz usług dodatkowych.

SYSTEM SZKOLEŃ I WYCIECZEK ZAWODOWYCH

PZS w Redzie proponuje swoim uczniom wiele szkoleń i warsztatów m.in.:

 • warsztaty z zakresu służby celnej,
 • szkolenia interpersonalne, np. Podstawy komunikacji, Negocjacje, Zarządzanie czasem, Nowoczesny marketing, Skuteczna prezentacja,
 • warsztat wojskowy: strzelectwo, musztra, obozy wojskowe i inne,
 • spotkania z pracodawcami umożliwiające podjęcie pracy zawodowej,
 •  warsztaty praktyczne prowadzone przez wykładowców wyższych uczelni,
 • wyjazdy zawodoznawcze do centów logistycznych i miejsc, gdzie prowadzony jest proces związany z transportem ładunków, magazynów i firm spedycyjnych,
 • wyjazdy do producentów opakowań i jednostek ładunkowych, zakładów związanych z produkcją, eksploatacją i serwisowaniem pojazdów transportu bliskiego i dalekiego,
 • szeroki wachlarz kółek zainteresowań.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Praktyki zawodowe – 8 tygodni w całym cyklu kształcenia

 • Zapewniamy praktyki zawodowe w portach i terminalach morskich i lotniczych oraz firmach transportowo – spedycyjno – logistycznych, w których nasi uczniowie i absolwenci znajdują często zatrudnienie
 • Praktyki zagraniczne w ramach projektów europejskich.