Informacje ogólne

Rekrutacja

tel. 889 838 034 (od 8:00 do 15:00)

PODRĘCZNIKI obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 

Kiermasz używanych podręczników i mundurków szkolnych 17-18.08.2022r. 9-14.00

TERMINARZ REKRUTACJI 2022/23

od 16 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r.

 do godz. 15.00

Tylko klasa wojskowa – OPW

Złożenie wniosku do PZS w Redzie do oddziału przygotowania wojskowego – klasa wojskowa

od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
·        8 czerwca 2022 r. godz. 14.00 – 17.00 chłopcy

·        9 czerwca 2022 r. godz. 14.00 – 17.00 dziewczęta;

 

Tylko klasa wojskowa – OPW

Próba sprawności fizycznej dla oddziału przygotowania wojskowego- klasy wojskowej

 

do 17 czerwca 2022 r Tylko klasa wojskowa – OPW

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej[1]

od 24 czerwca 2022 r.
do 13 lipca 2022 r.
do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z
uwagi na zamianę szkół do których kandyduje
 

 

do 13 lipca 2022 r

 

 

18 lipca 2022r 9.00

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

Test znajomości z języka polskiego dla kandydatów z Ukrainy sala 5B

do 20 lipca 2022 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach
21 lipca 2022 r. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych*
od 22 lipca 2022 r. 

do 28 lipca 2022 r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu[2]
od 16 maja 2022 r. do 25 lipca 2022 r. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie  (dotyczy technikum)

Wydanie przez szkołę zgody na udział w obozie mundurowym oraz oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w klasie o profilu mundurowym, kandydatowi z listy zakwalifikowanych, w przypadku założenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły (dotyczy liceum i technikum mundurowego).

29 lipca 2022 r. do godz. 14.00 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
30.08.2022r GODZ.15.00 SPOTKANIA RODZICÓW (INFORMACYJNE) Z WYCHOWAWCAMI KLAS PIERWSZYCH

 

LEKARZ MEDYCYNY PRACY DLA KANDYDATÓW DO TECHNIKUM

24-25 sierpnia 2022r.

wg harmonogramu:

24.08.2022r (środa)

12.00 – 13.30 TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

13.30 – 14.00 TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

14.00 – 15.00 TECHNIK REKLAMY

15.00 – 16.00 TECHNIK GEODEZJI

 

 

25.08.2022r (czwartek)

9.00 – 10.30 TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

10.30 – 11.00 TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH

11.00 – 12.00 TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ i TECHNIK

FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

 

 

 

[1] W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą strony internetowej szkoły)

 

[2] Nieprzedłożenie do 24 września 2022 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole lub w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.