Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Języki obce

język angielski, język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów

język polski, matematyka, język angielski*, chemia

OPIS ZAWODU

To zawód utworzony na potrzeby zmieniającej się rzeczywistości – digitalizacji, komputeryzacji i informatyzacji, druku 3D.  Jest zawodem szerokoprofilowym kształcącym w dziedzinie związanej z multimediami i technologią poligrafii cyfrowej. Daje to przyszłym absolwentom realne szanse na zatrudnienie nie tylko w Polsce, ale także w krajach UE. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się szeroko pojętym przygotowywaniem materiałów do drukowania cyfrowego z uwzględnieniem technologii wizualizacji trójwymiarowej. Wykonuje projekty prac graficznych przeznaczonych do publikacji elektronicznej, tworzy elektroniczne książki z wykorzystaniem oprogramowania oraz technologii pozwalających na ich odczyt na urządzeniach elektronicznych. Zajmuje się modelowaniem obiektów 3D przeznaczonych do wizualizacji trójwymiarowej. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej dobiera procesy i ustala parametry drukowania cyfrowego, zajmuje się obsługą i eksploatacją cyfrowych maszyn drukujących. Od jego umiejętności zależy nie tylko ostateczny wygląd produktów poligraficznych, ale także prawidłowy przebieg procesu technologicznego przygotowania materiałów graficznych do procesu wydruku.

ZDOBYWANA WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

W trakcie nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych,
 • opracowania publikacji i prac graficznych do druku,
 • przygotowania publikacji elektronicznych;
 • obróbki druków cyfrowych, drukowania cyfrowego,
 • planowania i kontrolowania produkcji poligraficznej,
 • drukowania i obróbki druków 3D.

KARIERA ZAWODOWA

KARIERA EDUKACYJNA

Technikum umożliwia podjęcie nauki w szkołach wyższych I stopnia na kierunkach: informatyka, grafika artystyczna, grafika komputerowa, multimedia i grafika komputerowa, papiernictwo i poligrafia. Absolwent  może kontynuować nauki na innych kierunkach związanych z branżą IT i poligrafią.

KARIERA ZAWODOWA

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych i zakładach poligraficznych. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w studiach graficznych i fotografii cyfrowej, przemyśle (np. w wzornictwie przemysłowym, w reklamie firm i sprzedaży produktów firmowych) i wielu innych dziedzinach IT.

Gdzie znajdziesz pracę jako technik grafiki i poligrafii cyfrowej?

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych i zakładach poligraficznych. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w studiach graficznych i fotografii cyfrowej, przemyśle (np. w wzornictwie przemysłowym, w reklamie firm i sprzedaży produktów firmowych) i wielu innych dziedzinach IT.

PREDYSPOZYCJE

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinien charakteryzować się: 

 • zainteresowaniem techniką komputerową,
 • zdolnościami manualnymi, kreatywnością,
 • umiejętnościami technicznymi oraz korzystania z obcojęzycznych źródeł informacji,
 • dokładnością i konsekwencją w realizacji zadań,
 • samokontrolą i cierpliwością,
 • umiejętnością radzenia sobie ze stresem,
 • zdolnością do analizowania sytuacji i podejmowania decyzji,
 • chęcią poszerzania wiedzy.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent PZS w Redzie w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

 • przygotowania publikacji i prac graficznych do drukowania;
 • obsługiwania cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii;
 • przygotowania prezentacji graficznych i multimedialnych;
 • prowadzenia procesów drukowania cyfrowego i obróbki druków.

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika grafiki i poligrafii cyfrowej
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe:
  PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych 
  PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach wyższych

Absolwenci kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej będą specjalistami w dziedzinie obsługi nowoczesnego oprogramowania w zakresie grafiki 2D i 3D oraz redagowania publikacji, przygotowania do druku, procesów reprodukcyjnych, tworzenia e-booków, przygotowania sytemu identyfikacji wizualnej oraz prowadzenia kontroli jakości procesów i produktów poligraficznych.

Ukończenie szkoły i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje pełne uprawnienia uznawane w Unii Europejskiej.

TYPOWE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANE W RAMACH ZAWODU

W ramach kształcenia zawodowego uczeń nabywa kompetencje:

 • „Kompetencje związane z wiedzą”: przygotowanie do wykonywania konkretnych zadań w ramach zawodu, stanowiska pracy czy organizacji,
 • „Kompetencje związane z umiejętnościami i zdolnościami”: umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, organizacyjne, techniczne, biznesowe, przywódcze, pracy w Zespole, samo zarządzania,
 • „Kompetencje związane ze stylami działania”: opisują cechy osobowe pracownika, które determinują m.in. zorientowanie na współpracę, czy sposoby realizacji celów,
 • „Kompetencje związane z zainteresowaniami”: oznaczają preferencje dotyczące zadań i rodzaju pracy, a także środowiska pracy.

NARZĘDZIA I TECHNOLOGIA WYKORZYSTYWANA W KSZTAŁCENIU

W ramach poznawania zagadnień związanych z opracowaniem publikacji uczeń:

 • Opracowuje materiały wydawnicze dotyczące publikacji, ustala parametry technologiczne wyrobu,
 • Planuje proces wytwarzania produktu poligraficznego w środowisku cyfrowym oraz wykonuje obliczenia kosztów wytworzenia produktu poligraficznego.

W ramach zajęć z zakresu przygotowania publikacji i prac graficznych do drukowania uczeń:

 • Składa tekst i łamie publikację oraz przygotowuje i modyfikuje grafikę za pomocą specjalistycznego oprogramowania,
 • Tworzy kompozycje graficzno-tekstowe oraz przygotowuje materiał cyfrowy do naświetlania lub drukowania,
 • Wykonuje impozycję prac cyfrowych oraz wydruki próbne,
 • Posługuje się cyfrowymi systemami produkcyjnymi w produkcji poligraficznej.

W toku zajęć dotyczących przygotowania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów multimedialnych uczeń:

 • Określa źródła pozyskiwania materiałów cyfrowych oraz gromadzi i kataloguje materiały cyfrowe,
 • Przygotowuje materiały cyfrowe do wykonywania projektów multimedialnych,
 • Tworzy obiekty grafiki rastrowej i wektorowej, animacje i efekty specjalne z zastosowaniem specjalistycznych programów i urządzeń,
 • Stosuje system zarządzania barwą do wykonywania projektów multimedialnych.

W toku kształcenia uczeń zapoznaje się z drukowaniem cyfrowym:

 • Przygotowuje podłoża i materiały eksploatacyjne do cyfrowego drukowania nakładu oraz do drukowania wielkoformatowego,
 • Obsługuje drukujące maszyny cyfrowe oraz cyfrowe maszyny wielkoformatowe
 • Przestrzega zasad cyfrowego drukowania nakładu na maszynach cyfrowych oraz wykonania wydruków wielkoformatowych
 • Wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków wielkoformatowych oraz dobiera system wystawienniczy do prezentacji wydruków wielkoformatowych,
 • Ocenia jakość cyfrowych wydruków nakładów oraz przygotowuje wydruki wielkoformatowe do ekspozycji.

SYSTEM SZKOLEŃ I WYCIECZEK ZAWODOWYCH

Przyswajanie wiedzy oraz rozwój predyspozycji interpersonalnych odbywa się nie tylko w szkole, ale także w trakcie praktyk zawodowych i wycieczek zawodowych oraz targów branżowych, konferencji, wystaw i seminariów, w których młodzież chętnie uczestniczy.

PZS w Redzie proponuje swoim uczniom wiele szkoleń i warsztatów m.in.:

 • szkolenia graficzne, np. Zarządzanie barwą, Adobe Reader Pro 9, Tworzenie stron WWW w technologii CMS w oparciu o Joomla, Dynamiczne strony internetowe – CSS, JavaScript, Ajax
 • warsztaty z projektowania gier i przestrzeni wirtualnej, warsztat uszlachetniania druku, warsztaty „Eksperymenty z typografią” i wiele innych,
 •  praktyki zawodowe u cenionych pracodawców Pomorza,
 • spotkania z pracodawcami umożliwiające podjęcie pracy zawodowej,
 • warsztaty praktyczne prowadzone przez wykładowców uczelni wyższych,
 • kółka zainteresowań: koło filmowe, koło grafiki cyfrowej.

Szkoła organizuje warsztaty w zależności od potrzeb uczniów. W toku kształcenia przewiduje się realizację indywidualnych projektów krajowych i zagranicznych.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Praktyki zawodowe – 8 tygodni w całym cyklu kształcenia

 • Zapewniamy praktyki zawodowe w firmach poligraficznych, w których nasi uczniowie i absolwenci znajdują często zatrudnienie
 • Praktyki zagraniczne w ramach projektów europejskich

Propozycje dedykowanego sprzętu komputerowego do nauki zawodu (pobierz)