Szkoła Promująca Zdrowie

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie

O PROMOCJI ZDROWIA

             Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80. XX wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.

 

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej – pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

Cechy Szkoły Promującej Zdrowie?

 1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.
 2. Etos zdrowia w szkole to znaczy troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły.
 3. Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

 

Cele Szkoły Promującej Zdrowie?

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej. Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się, m.in.:

 1. kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby w rodzinie i w społeczności lokalnej,
 2. zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 3. umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
 4. zapewniać sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
 5. włączać edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 6. wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 7. włączać do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

 

 Standardy Szkoły Promującej Zdrowie

 

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności lokalnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 

 

Działania w ramach programu Szkoły Promującej Zdrowie w roku szkolnym 2017/2018

 

Powiatowy  Zespół Szkół od wielu lat podejmuje działania w zakresie promocji zdrowia. Promujemy zasady zdrowego stylu życia i podejmujemy liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania oraz wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Uczestniczymy w wielu projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. W sposób systemowy nasza szkoła współdziała z Policją, Strażą Pożarną w Redzie, Caritas Polska, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Wejherowie, hospicjami i aresztem śledczym w Wejherowie. Na terenie Powiatowego Zespołu Szkół znajduje się kompleks ogólnodostępnej strefy rekreacji, który służy nie tylko młodzieży szkolnej, ale również mieszkańcom miasta. Dla klas mundurowych organizowane są nocne manewry, które poprawiają samopoczucie i kondycje fizyczną.

W roku szkolnym 2017/2018 w ramach okresu przygotowawczego do udziału  szkoły w programie Szkoła Promująca Zdrowie zostały zrealizowane działania dotyczące propagowania zdrowego stylu życia oraz zadania zgodne z planem uwzględniającym problemy priorytetowe powstałe w wyniku diagnozy:

 

Październik 2017

 • Przekazanie informacji o programie „Szkoła Promująca Zdrowie” całej społeczności szkolnej.
 • Zaakceptowanie pomysłu przystąpienia do SzPZ przez Radę Rodziców i uczniów.
 • Zaakceptowanie pomysłu przystąpienia do SzPZ przez Radę Pedagogiczną i zgłoszenie do programu.
 • Przeprowadzono diagnozę stanu wyjściowego.
 • Odbyły się zajęcia integracyjne dla klas pierwszych „na sportowo”.
 • Uczniowie wzięli udział w marszu na orientację Niezapominajka.
 • Przeprowadzono w szkole kampanię „W ciąży – ani kieliszka”.
 • Uczniowie wzięli udział w Mistrzostwach Powiatu w Szachach.
 • Udział w Mistrzostwach Powiatu Wejherowskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych.

 

Listopad 2017

 • Zaopatrzono automat szkolny w wodę, soki i zdrowe produkty by uczniowie mogli dokonywać prawidłowych wyborów żywieniowych.
 • Opracowano plan działań programu „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”.
 • Udział uczniów w szkolnej kampanii Światowe Dni Bez Papierosa.
 • Udział w zajęciach prowadzonych przez Fundację Cybernauci: uczniowie zapoznali się z zagrożeniami, jakie mogą ich spotkać nadużywając Internetu; dowiedzieli się, co oznacza hasło cyberprzemoc; zapoznali się z charakterystyką osób używających cyberprzemocy, ale również posiedli umiejętność, jak zachowywać się, by zmniejszyć ryzyko bycia ofiarą cyberprzemocy.
 • Odbył się wykład dla rodziców i nauczycieli o zagrożeniach w cyberprzestrzeni. Wykład prowadzony był przez Fundację Cybernauci.
 • Spotkanie przedstawicieli klas z Samorządem Szkolnym w celu organizacji konkursu: „Najbardziej aktywna klasa”; ustalono „aktywne przerwy”.
 • Realizacja projektu „Młodzicyfrowi.pl”: Warsztaty i wykładach poświęcone problemowi nałogowego korzystania z mediów cyfrowych.
 • Organizacja „Dzień bajek” (przerwy lekcyjne).
 • 11.11.2017 -udział w obchodach Święta Niepodległości w Redzie. Przemarsz w Paradzie Niepodległości.

 

Grudzień 2017

 • Szkoleniowa Rada Pedagogiczna dla pracowników naszej szkoły pt. ,,Szkoła Promująca Zdrowie-etapy realizacji programu’’.
 • Warsztaty dla uczniów dotyczące umiejętności radzenia sobie ze stresem.
 • Warsztaty dla uczniów o HIV/AIDS.
 • Świąteczny mecz siatkówki uczniowie kontra nauczyciele.
 • W dniu 20.12.2017 r. odbył się marsz kondycyjny klas mundurowych szkoły.
 • Na szczególną uwagę zasługuje zorganizowana w szkole akcja poboru krwi (1. 06.12.2017 – wizyta krwiobusa).
 • Udział szkoły w akcji: KOMÓRKOMANIA DKMS!
 • 05.12.2017 -Udział w debacie nt. cyberprzemocy w WSAiB z udziałem komendy Miejskiej Policji w Gdyni

Styczeń 2018

 • Lekcje w-f na lodowisku.
 • W dniu 10 stycznia w naszej szkole odbył się szkolny etap Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
 • W dniu 17 stycznia klasy IaT, IIaT, realizujące biologię w zakresie rozszerzonym, rozwijały swoje zainteresowania na wykładzie ,,I wśród roślin są drapieżcy”.
 • Mistrzostwa PZS w Redzie dziewcząt i chłopców w tenisie stołowym (16.01.2018 r.)
 • Realizacja projektu: „Jedz zdrowo, żyj kolorowo”.
 • Organizacja „Dnia Koszuli”, „Dzień bitej śmietany” (przerwy lekcyjne).

 

Luty 2018

 • Organizacja wewnątrzszkolnego turnieju szachowego.
 • Zajęcia dla uczniów na temat uzależnień od Internetu.
 • Zorganizowanie akcji i kampanii promujących zdrowy styl życia oraz Dzień Bezpiecznego Internetu.
 • Udział w Halowych Mistrzostwach Powiatu w Lekkoatletyce (27.02.2018 r.)
 • Organizacja „Randka w ciemno” (przerwy lekcyjne).
 • Konkurs „Selfie walentynkowe”.

 

Marzec 2018

 • Udział w Światowym Dniu Wody i Światowym Dniu Ziemi w naszej szkole.
 • Kulinarny konkurs na zdrowe ciasto.
 • Uczniowie klas I mundurowych uczestniczyli w debacie społecznej pod hasłem: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” organizowanej we współpracy Akademii Marynarki Wojennej z Komendą Miejską Policji w Gdyni.
 • Udział w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia.
 • Dzień Mózgu na Wydziale Biologii UG.
 • Udział w zajęciach zorganizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Uczniowie podczas zajęć mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami zabezpieczającymi w aplikacjach mobilnych. Część z rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa aplikacji bankowych jest dopiero w fazie prób i testów, co wzbudziło ogromne zainteresowanie młodzieży oraz przyczyniło się do rozbudzenia świadomości dotyczących zagrożeń czyhających w cyberprzestrzeni.

 

Kwiecień 2018

 • Zorganizowano zajęcia promujące zdrowy styl życia w ramach Światowego Dnia  Zdrowia.
 • Na lekcjach wychowania fizycznego realizowana była edukacja zdrowotna z naciskiem na kształtowanie w uczniach zdrowych nawyków żywieniowych.
 • Dzień zdrowego śniadania na lekcjach wychowawczych: uczniowie chwalili się swoim drugim śniadaniem (pogadanka na temat roli drugiego śniadania w życiu ucznia, jakie ma znaczenie i dlaczego jest tak ważne).
 • Udział w seminarium żywieniowym połączonym z warsztatami pt.: Znaczenie racjonalnego żywienia.
 • Organizacja konkursu: „Mistrz malarski” (przerwy lekcyjne).

 

Maj 2018

 • Udział uczniów w zajęciach w ramach Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem.
 • Odbyły się lekcje na temat wychowania zdrowotnego: podstawy żywienia człowieka.
 • Udział uczniów w marszu kondycyjnym.
 • Udział uczniów w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Plażowej.
 • Udział w Grze Miejskiej „Młodzi razem dla bezpieczeństwa”. Organizatorem gry był Państwowy Inspektorat Sanitarny w Wejherowie wraz z Starostwem Powiatowym w Wejherowie. Celem Gry było kształtowanie i utrwalanie prawidłowych i bezpiecznych zachowań zdrowotnych oraz promowanie wśród młodzieży mody na życie bez uzależnień. Stoisko tematyczne (cyberprzemoc) obsługiwali i oceniali  nasi uczniowie oraz propagowali zdrowe korzystanie z Internetu.
 • Uczniowie wzięli udział w warsztatach „fact-checkingu”. Akademia jest projektem realizowanym przez Stowarzyszenie Demagog, którego misją jest działanie na rzecz poprawy jakości debaty publicznej w Polsce, tak aby bezstronna i wiarygodna informacja była podstawowym źródłem wiedzy obywateli.  Akademia Fact-Checkingu polega na prowadzeniu warsztatów w szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, które mają pomóc młodym ludziom poruszać się po oceanie napływających informacji, plotek i kłamstw w Internecie.

 

Czerwiec 2018

 • Powiatowy Zespół Szkół w Redzie zaprosił dzieci Przedszkoli i Szkół Podstawowych w Redzie do wzięcia udziału w festynie z okazji Dnia Dziecka pod hasłem „OLIMPIADA DZIECIAKA”. W ramach festynu zorganizowano „Olimpiadę Sportową”.
 • Odbyły się obozy kondycyjne dla technikum mundurowego.