Technik architektury krajobrazu

Języki obce

język angielski, język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

biologia

Punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów

język polski, matematyka, język angielski*, biologia

OPIS ZAWODU

Architektura krajobrazu, to dynamicznie rozwijający się obszar związany z kształtowaniem przestrzeni życiowej człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych oraz z uwzględnieniem uwarunkowań naturalnych, takich jak: rzeźba terenu, istniejąca roślinność, klimat, a także kultura regionu oraz potrzeby społeczne. Ten kierunek przeznaczony jest dla osób zainteresowanych przyrodą i ochroną środowiska, posiadających wyobraźnię przestrzenną oraz posiadających zdolności organizacyjne.
Celem kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu jest przygotowanie absolwenta do planowania i projektowania terenów zieleni miast i obszarów wiejskich oraz nadzorowania prac związanych z pielęgnacją i konserwacją parków, starodrzewu oraz terenów zieleni i zadrzewień.

Technik architektury krajobrazu projektuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, wykonuje pielęgnację parków, starodrzewu. W zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych wyznacza drzewa do wycięcia, dobiera metodę prac konserwatorskich do obszarów zdegradowanych, organizuje pielęgnację powierzonej zieleni na osiedlach, w parkach, przed obiektami użyteczności publicznej oraz w ogrodach przydomowych. W zakresie małej architektury krajobrazu projektuje, wykonuje, kosztorysuje oraz konserwuje elementy i obiekty małej architektury krajobrazu takie jak nawierzchnie, trejaże, pergole, urządzenia wodne itp. Praca technika architektury krajobrazu odbywa się na wolnym powietrzu, w szklarniach lub tunelach foliowych, w których produkowane są rośliny ozdobne. Technik architektury krajobrazu może również wykonywać niektóre czynności w pomieszczeniach biurowych i pracowniach architektonicznych na stanowisku komputerowym.

ZDOBYWANA WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

Przygotujemy Cię do wykonywania zadań zawodowych:

 • dobierania roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu,
 • opracowywania projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu,
 • urządzania i pielęgnowania roślinnych obiektów architektury krajobrazu;
 • dobierania obiektów małej architektury krajobrazu do terenów zieleni,
 • opracowywania projektów obiektów małej architektury krajobrazu,
 • budowania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu.

CO DALEJ PO UKOŃCZENIU SZKOŁY

Kariera edukacyjna

Po zdaniu egzaminu maturalnego możesz kontynuować naukę na każdej wyższej uczelni. Preferowane kierunki studiów: architektura krajobrazu, ogrodnictwo, biologia, ochrona środowiska.

Kariera zawodowa

Zawód technik architektury krajobrazu daje ogromne możliwości zatrudnienia w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Po ukończeniu możesz pracować w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania krajobrazu, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu, w gminnych wydziałach architektury.  Masz też możliwość założenia własnej działalności gospodarczej.

PREDYSPOZYCJE

Technik architektury krajobrazu wymaga sprawności ruchowej, gotowości do pracy w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, wyobraźni przestrzennej, rozróżniania barw i wrażliwości estetycznej. Wskazane jest zainteresowanie, biologią, ogrodnictwem, przyrodą i ochroną środowiska.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Kształcenie młodzieży w zawodzie technika architektury krajobrazu ma na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania zadań w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu.

Po ukończeniu szkoły absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do:

 • wykonania prac projektowych w zakresie urządzania ogrodów przydomowych, terenów zieleni w obszarach miejskich i wiejskich,
 • wykonania czynności technicznych w zespołach projektowych architektury krajobrazu (prac kreślarskich, wizualizacji komputerowych),
 • wykonania kompleksowych kosztorysów dla projektowanych oraz wykonywanych obiektów architektury krajobrazu,
 • wykonania prac inwentaryzacyjnych terenowych obiektów krajobrazowych,
 • wykonania tradycyjnego i komputerowego dokumentowania i projektowania elementów krajobrazu,
 • pełnienie funkcji pomocniczych w strukturach administracji samorządowej.

 KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika architektury krajobrazu
 • uzyskanie świadectwa potwierdzające kwalifikacje:
  OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
  OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
 • dyplom z tytułem technika architektury krajobrazu

TYPOWE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANE W RAMACH ZAWODU

Praca architekta krajobrazu polega głównie na projektowaniu i zakładaniu obszarów terenów zielonych zarówno dla osób prywatnych, jak i dla właścicieli budynków użyteczności publicznej czy spółdzielni mieszkaniowych. Architekt krajobrazu w ramach wykonywania sowich zadań zawodowych  zajmuje  się świadomym kształtowaniem przestrzeni zarówno za pomocą elementów przyrodniczych krajobrazu jak i elementów budowlanych tzw. obiektów małej architektury (tj. pomniki, murki, ławki czy nawet kosze na śmieci).

NARZĘDZIA I TECHNOLOGIA WYKORZYSTYWANA W KSZTAŁCENIU TECHNIKA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Realizacja programu nauczania odbywa się w nowoczesnych pracowniach, z wykorzystaniem programów komputerowych do projektowania, grafiki komputerowej, w trakcie wycieczek dydaktycznych i lekcji terenowych, współpracy z firmami specjalizującymi się w projektowaniu i wykonawstwie elementów architektury krajobrazu oraz wyższymi uczelniami technicznymi (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Doskonałe uzupełnienie stanowią zagraniczne staże zawodowe w ramach programu „Erasmus+”.

W toku kształcenia w zawodzie uczeń:

 • posługuje się programem typu CAD, programem do tworzenia wizualizacji 3D np. Sketch up
 • korzysta z programów komputerowych do kosztorysowania,
 • wykonuje rysunek odręczny – tworzy szkice z natury i wizualizacji,
 • stosuje różne technik projektowania architektury krajobrazów np. układanie bukietu spiralnie, drutowanie roślin, tworzenie glamelii, preparowanie roślin w glicerynie,
 • stosuje narzędzi do cięcia roślin (sekatory jedno i dwuręczne, piły ręczne i spalinowe, noźe do okulizacji i szczepień),
 • posługuje się sprzętem do uprawy gleby (ciągnik rolniczy, pług, brona, siewnik) oraz do ochrony roślin (opryskiwacze),
 • obsługuje system automatycznego nawadniania (sterowniki, zraszacze, linie kroplujące),
 • organizuje cykl produkcji roślin ozdobnych w szkółkach.

Po zakończeniu nauki w naszej szkole będziesz przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem i kształtowaniem krajobrazu, a zwłaszcza do: realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej; projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych; pielęgnowania i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu; prowadzenie uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.

SYSTEM SZKOLEŃ, KURSÓW I WYCIECZEK PROPONOWANYCH W SZKOLE

ZSP Reda 9PZS w Redzie proponuje swoim uczniom wiele szkoleń i warsztatów m.in.:

 • Szkolenia z systemu automatycznego nawadniania (firma Drago z Gdańska),
 • Warsztaty florystyczne,
 • Wyjazdy na Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA do Poznania,
 • Wyjazdy do Golunieńskiego Ogrodu Botanicznego w Gołubiu Kaszubskim (zajęcia z rozpoznawania i oznaczania roślin),
 • Wyjazdy do ogrodów pokazowych „Hortulus” i „Hortulus Spectabilis” w Dobrzycy,
 • Wyjazdy na wykłady i konkursy organizowane przez Katedrę Architektury Krajobrazu na UW-M w Olsztynie,
 • Wyjazdy do Parku Oliwskiego
 • Szkolenie z technik Powertex (utwardzanie tkanin – figury ogrodowe),
 • Szkolenie z projektowania automatycznego systemu nawadniania (potwierdzone certyfikatem),
 • Warsztaty florystyczne, z zakresu rysunku i projektowania 3D,
 • Praca w terenie
 • Koło florystów.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Praktyki zawodowe – 8 tygodni w całym cyklu kształcenia

 • Zapewniamy praktyki zawodowe w w zaprzyjaźnionych przedsiębiorstwach prowadzących działalność z zakresu architektury krajobrazu
 • Praktyki zagraniczne w ramach projektów europejskich.