Technik fotografii i multimediów

Języki obce

język angielski, język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

Język angielski

Punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów

język polski, matematyka, język angielski*, fizyka

OPIS ZAWODU

Technik fotografii i multimediów jest zawodem zajmującym się rejestrowaniem, obróbką, powielaniem i publikowaniem obrazów z wykorzystaniem dostępnych technik i nośników obrazu, wykonywaniem projektów graficznych i multimedialnych. Wykonuje zdjęcia do dokumentów, okolicznościowe, portretowe, reklamowe czy reportażowe. Rejestruje i przygotowuje materiały cyfrowe do publikacji w mediach, wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne. W ciemni fotograficznej porusza się z prędkością dźwięku i z łatwością wywoła każde zdjęcie.

ZDOBYWANA WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

Przygotujemy Cię do wykonywania zadań zawodowych:: 

 • przygotowania planu zdjęciowego,
 • rejestrowania obrazu,
 • obróbki i publikowania obrazu;
 • przygotowania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych,
 • wykonywania i publikowania projektów multimedialnych.

CO DALEJ PO UKOŃCZENIU SZKOŁY

Obecnie funkcjonuje wiele małych i średnich firm fotograficznych. Rynek pracy poszukuje wykwalifikowanych pracowników, wykonujących  z zaangażowaniem i fachowością zadania zawodowe z zakresu tworzenia fotografii i projektów multimedialnych.

Analiza ofert pracy, prowadzona w oparciu o portale Internetowe wskazuje, że technicy fotografii i multimediów należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy potrzebuje wykwalifikowanych pracowników ze znajomością tradycyjnych i nowoczesnych metod wykonywania zdjęć, metod tworzenia projektów multimedialnych.

Kariera edukacyjna

Perspektywy dalszego kształcenia: kierunek umożliwia podjęcie nauki w szkołach wyższych I stopnia na kierunkach: informatyka, grafika artystyczna, grafika komputerowa, multimedia i grafika komputerowa, fotografia. Absolwent  może kontynuować nauki na innych kierunkach związanych z branżą IT i multimediami.

Po uzyskaniu tytułu technika fotografii i multimediów i zdaniu matury, absolwent może podjąć dalszą naukę w szkołach policealnych, pomaturalnych i na studiach wyższych w kraju i za granicą.

Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w studiach fotograficznych, agencjach wydawniczych, instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych oraz szeroko pojętym sektorze e-usług. Technik fotografii i multimediów może prowadzić własną działalność usługową oraz pracować w firmie fotograficznej lub w instytucjach wykorzystujących fotografię w swojej działalności: agencje reklamowe, telewizja, redakcje prasowe. Reprezentanci tego zawodu współpracują także z instytucjami państwowymi takimi, jak na przykład policja, czy archiwa.

PREDYSPOZYCJE

Technik fotografii i multimediów powinien charakteryzować się:

 • zainteresowaniem fotografią,
 • kreatywnością,
 • wyczuciem kompozycji i estetyki obrazu,
 • umiejętnościami technicznymi,
 • gotowością do pracy w różnych warunkach,
 • dokładnością i cierpliwością,
 • umiejętnością pracy pod presją czasu,
 • umiejętnością nawiązywania i podtrzymywania kontaktów.

 SYLWETKA ABSOLWENTA

W toku kształcenia uczeń nabywa umiejętności związane z przygotowywaniem planu zdjęciowego, rejestrowaniem obrazu, obróbką i publikowaniem obrazu, przygotowywaniem materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych, wykonywaniem i publikowaniem projektów multimedialnych.

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy dają tytuł zawodowy technika fotografii i multimediów, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 

Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika fotografii i multimediów
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe:
  AUD.02. Rejestracja,obróbka i publikacja obrazu
  AUD.05. Realizacja projektówgraficznych i multimedialnych
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

Ukończenie szkoły i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje pełne uprawnienia uznawane w Unii Europejskiej.

TYPOWE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANE W RAMACH ZAWODU

Do typowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika fotografii i multimediów należy organizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie przebiegu procesu tworzenia obrazu i projektów multimedialnych, ocena stanu technicznego sprzętu i urządzeń fotograficznych, tworzenie dokumentacji prac fotograficznych.

NARZĘDZIA I TECHNOLOGIA WYKORZYSTYWANA W KSZTAŁCENIU

Technik fotografii i multimediów wykonuje zdjęcia do dokumentów, okolicznościowe, portretowe, reklamowe oraz reportażowe. Rejestruje i przygotowuje materiały cyfrowe do publikacji w mediach, wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne. Technik fotografii i multimediów wykorzystuje w swojej pracy sprzęt analogowy lub cyfrowy o różnym stopniu zaawansowania technicznego.

Cele kierunkowe zawodu uwzględniają postęp technologiczny i techniczny w procesie wykonywania zdjęć:

 • organizowanie planu zdjęciowego oraz dobieranie metody i techniki rejestracji prac fotograficznych,
 • rejestrowanie obrazu z zastosowaniem różnych technik zdjęciowych zgodnie z zasadami kompozycji i estetyki,
 • wykonywanie zdjęć plenerowych, studyjnych oraz technicznych,
 • wykonywanie obróbki cyfrowej i chemicznej materiałów fotograficznych,
 • kopiowanie, obrabianie i wizualizowanie obrazu na materiałach fotograficznych metodą analogową i cyfrową,
 • konserwowanie sprzętu fotograficznego, oświetleniowego oraz urządzeń do powielania i obróbki obrazu,
 • przygotowywanie i archiwizowanie dokumentacji z zakresu organizacji i wykonywania prac fotograficznych,
 • stosowanie techniki komputerowego wspomagania procesów fotograficznych,
 • przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych,
 • wykonywanie i publikacja projektów multimedialnych.

SYSTEM SZKOLEŃ I WYCIECZEK ZAWODOWYCH

 • praktyki zawodowe u cenionych pracodawców Pomorza
 • spotkania z pracodawcami umożliwiające podjęcie pracy zawodowej
 • warsztaty praktyczne prowadzone przez wykładowców uczelni wyższych
 • warsztaty graficzne i fotograficzne, np. Zarządzanie barwą, Pozycjonowanie stron www, Fotografia cyfrowa,
 • szkolenia interpersonalne, np. Podstawy komunikacji, Negocjacje, Zarządzanie czasem, Umiejętności sprzedażowe, Skuteczna prezentacja,

PRAKTYKI ZAWODOWE

Praktyki zawodowe – 8 tygodni w całym cyklu kształcenia

 • Zapewniamy praktyki zawodowe w w zaprzyjaźnionych przedsiębiorstwach prowadzących działalność z zakresu fotografii i multimediów,
 • Praktyki zagraniczne w ramach projektów europejskich.