Informacje ogólne

Rekrutacja

kontakt wyłącznie drogą mailową: rekrutacja@pzsreda.edu.pl oraz w środy telefoniczny w godz.15-16.00 tel. 889 838 034  – budynek B sala nr 1

 

Ósmoklasisto!

przypominamy, że tylko do 31 maja 2024r. można składać wnioski w systemie elektronicznym do klas OPW (Oddział Przygotowania Wojskowego):

– Klasa wojskowa (liceum) oddział przygotowania wojskowego (OPW)

Technik eksploatacji portów i terminali OPW

Technik lotniskowych służb operacyjnych OPW

W oddziałach OPW realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego. Program realizowany jest przez szkołę, w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową, w części praktycznej. Szkolenie kończyć będzie 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki.

Ważne! Absolwent oddziału przygotowania wojskowego może skorzystać z możliwości odbycia 12-dniowego szkolenia podstawowego oraz otrzyma dodatkowe punkty w rekrutacji do uczelni wojskowych.

 

 

22 lipca 2024r. do godz. 14.00 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  Listy uczniów zostaną wywieszone w holu budynku A

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2024/25

od 15 maja 2024 r. do 31 maja 2024 r. do godz. 15.00 Tylko klasy mundurowe (wojskowa LO, technik eksploatacji portów i terminali/lotniskowych służb operacyjnych)  – OPW  Rejestracja i złożenie wniosku w elektronicznym systemie naboru do PZS w Redzie do oddziału przygotowania wojskowego
od 15 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00 Rejestracja i złożenie wniosku w elektronicznym systemie naboru, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
  • 10 czerwca 2024 r. godz. 13.00 – 17.00 chłopcy 
  • 11 czerwca 2024 r. godz. 13.00 – 17.00 dziewczęta; 
Tylko klasy mundurowe (wojskowa LO, technik eksploatacji portów i terminali/lotniskowych służb operacyjnych)  – OPW Próba sprawności fizycznej dla oddziału przygotowania wojskowego

*wymagana obecność rodzica/opiekuna z podpisanym oświadczeniem o zgodzie na udział w testach.

do 14 czerwca 2024 r. Tylko klasy mundurowe (wojskowa LO, technik eksploatacji portów i terminali/lotniskowych służb operacyjnych)  – OPW
 Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej
II termin
1
7 czerwca 2024 godz.10.00
Tylko klasy mundurowe (wojskowa LO, technik eksploatacji portów i terminali/lotniskowych służb operacyjnych)  – OPW
 Próba sprawności fizycznej dla oddziału przygotowania wojskowego- klasy wojskowej.  Termin dodatkowy tylko po okazaniu zwolnienia lekarskiego z terminu pierwszego 10-11 czerwca 2024r.Termin dostarczenia zwolnienia 12.06.2024r.
od 23 czerwca 2024 r.
do 5 lipca 2024 r.
do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje
do 5 lipca 2024r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
do 11 lipca 2024r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach
12 lipca 2024r. do godz.15.00
Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych*
            
do 19 lipca 2024r. do godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
od 15 maja 2024r. do 16 lipca 2024r. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie  (dotyczy technikum)  Wydanie przez szkołę zgody na udział w obozie mundurowym oraz oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w klasie o profilu mundurowym, kandydatowi z listy zakwalifikowanych, w przypadku założenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły (dotyczy liceum i technikum mundurowego).
19 lipca 2024r. do godz. 15.00 Dostarczenie przez rodzica kandydata orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w Oddziale Przygotowania Wojskowego  (pobierz). Orzeczenie może wystawić lekarz rodzinny, sportowy, medycyny pracy. 
22 lipca 2024r. do godz. 14.00  
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
… 2024r.      SALA
wg harmonogramu:
LEKARZ MEDYCYNY PRACY DLA KANDYDATÓW
LEKARZ MEDYCYNY PRACY DLA KANDYDATÓW DO TECHNIKUM
…. 2024r.      
wg harmonogramu:
UMUNDUROWANIE
UMUNDUROWANIE / ZAKUP / ODBIÓR ZAMÓWIEŃ
…. SPOTKANIA RODZICÓW (INFORMACYJNE) 
Z WYCHOWAWCAMI KLAS PIERWSZYCH

 

1] Nieprzedłożenie do 22 września 2024 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole lub w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.