Informacje ogólne

Rekrutacja

tel. 889 838 034 (od 8:00 do 15:00) od 15.05.2023

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2023/24

od 15 maja 2023 r. do 30 maja 2023 r. do godz. 15.00 Tylko klasy mundurowe (wojskowa LO, technik eksploatacji portów i terminali/lotniskowych służb operacyjnych)  – OPW  Rejestracja i złożenie wniosku w elektronicznym systemie naboru do PZS w Redzie do oddziału przygotowania wojskowego
od 15 maja 2023 r. do 20 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 Rejestracja i złożenie wniosku w elektronicznym systemie naboru, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
  • 6 czerwca 2023 r. godz. 14.00 – 17.00 chłopcy
  • 7 czerwca 2023 r. godz. 14.00 – 17.00 dziewczęta;
Tylko klasy mundurowe (wojskowa LO, technik eksploatacji portów i terminali/lotniskowych służb operacyjnych)  – OPW Próba sprawności fizycznej dla oddziału przygotowania wojskowego
do 14 czerwca 2023 r Tylko klasy mundurowe (wojskowa LO, technik eksploatacji portów i terminali/lotniskowych służb operacyjnych)  – OPW
 Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej[1]
  • 19  czerwca 2023 r. godz. 14.00 – 17.00 chłopcy+ dziewczęta
Tylko klasy mundurowe (wojskowa LO, technik eksploatacji portów i terminali/lotniskowych służb operacyjnych)  – OPW
 Próba sprawności fizycznej dla oddziału przygotowania wojskowego- klasy wojskowej.

Termin dodatkowy tylko po okazaniu zwolnienia lekarskiego z terminu pierwszego 06,07 czerwca 2023r.

od 23 czerwca 2023 r.
do 12 lipca 2023 r.
do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z
uwagi na zamianę szkół do których kandyduje
do 12 lipca 2023 r Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
do 18 lipca 2023 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach
19 lipca 2023 r. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych*
od 20 lipca 2023 r.     

do 26 lipca 2023 r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu[2]
od 15 maja 2023 r. do 24 lipca 2023 r. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie  (dotyczy technikum)  Wydanie przez szkołę zgody na udział w obozie mundurowym oraz oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w klasie o profilu mundurowym, kandydatowi z listy zakwalifikowanych, w przypadku założenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły (dotyczy liceum i technikum mundurowego).
25 lipca 2023 r. do godz. 14.00 Dostarczenie przez rodzica kandydata orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w Oddziale Przygotowania Wojskowego  (pobierz). Orzeczenie może wystawić lekarz rodzinny, sportowy, medycyny pracy. 
27 lipca 2023 r. do godz. 14.00 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
23-25 sierpnia 2023r.

wg harmonogramu udostępnionego w dn.31.07.2023

LEKARZ MEDYCYNY PRACY DLA KANDYDATÓW DO TECHNIKUM
30.08.2023r godz.15.00 SPOTKANIA RODZICÓW (INFORMACYJNE)

Z WYCHOWAWCAMI KLAS PIERWSZYCH

[1] W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą strony internetowej szkoły)

2] Nieprzedłożenie do 22 września 2023 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole lub w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.