Informacje ogólne

Rekrutacja

tel. 889 838 034 (od 9:00 do 15:00) – budynek B sala nr 1

Ważne!

27 lipca 2023 r. do godz. 14.00 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

Listy uczniów zostaną wywieszone w holu budynku A

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2023/24

od 15 maja 2023 r. do 30 maja 2023 r. do godz. 15.00 Tylko klasy mundurowe (wojskowa LO, technik eksploatacji portów i terminali/lotniskowych służb operacyjnych)  – OPW  Rejestracja i złożenie wniosku w elektronicznym systemie naboru do PZS w Redzie do oddziału przygotowania wojskowego
od 15 maja 2023 r. do 20 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 Rejestracja i złożenie wniosku w elektronicznym systemie naboru, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
  • 6 czerwca 2023 r. godz. 14.00 – 17.00 chłopcy
  • 7 czerwca 2023 r. godz. 14.00 – 17.00 dziewczęta;
Tylko klasy mundurowe (wojskowa LO, technik eksploatacji portów i terminali/lotniskowych służb operacyjnych)  – OPW Próba sprawności fizycznej dla oddziału przygotowania wojskowego
do 14 czerwca 2023 r Tylko klasy mundurowe (wojskowa LO, technik eksploatacji portów i terminali/lotniskowych służb operacyjnych)  – OPW
 Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej[1]
  • 19  czerwca 2023 r. godz. 14.00 – 17.00 chłopcy+ dziewczęta
Tylko klasy mundurowe (wojskowa LO, technik eksploatacji portów i terminali/lotniskowych służb operacyjnych)  – OPW
 Próba sprawności fizycznej dla oddziału przygotowania wojskowego- klasy wojskowej.            

Termin dodatkowy tylko po okazaniu zwolnienia lekarskiego z terminu pierwszego 06,07 czerwca 2023r.Termin dostarczenia zwolnienia 13.06.2023r.

od 23 czerwca 2023 r.
do 12 lipca 2023 r.
do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z
uwagi na zamianę szkół do których kandyduje
do 12 lipca 2023 r Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
do 18 lipca 2023 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach
19 lipca 2023 r. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych*
od 20 lipca 2023 r.                 

do 26 lipca 2023 r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
od 15 maja 2023 r. do 24 lipca 2023 r. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie  (dotyczy technikum)  Wydanie przez szkołę zgody na udział w obozie mundurowym oraz oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w klasie o profilu mundurowym, kandydatowi z listy zakwalifikowanych, w przypadku założenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły (dotyczy liceum i technikum mundurowego).
25 lipca 2023 r. do godz. 14.00 Dostarczenie przez rodzica kandydata orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w Oddziale Przygotowania Wojskowego  (pobierz). Orzeczenie może wystawić lekarz rodzinny, sportowy, medycyny pracy. 
27 lipca 2023 r. do godz. 14.00  
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
23-25 sierpnia 2023r.      SALA 5B
wg harmonogramu:
LEKARZ MEDYCYNY PRACY DLA KANDYDATÓW
LEKARZ MEDYCYNY PRACY DLA KANDYDATÓW DO TECHNIKUM
24-25 sierpnia 2023r.      
wg harmonogramu:
UMUNDUROWANIE
UMUNDUROWANIE / ZAKUP / ODBIÓR ZAMÓWIEŃ
30.08.2023r godz.15.00 SPOTKANIA RODZICÓW (INFORMACYJNE) 
Z WYCHOWAWCAMI KLAS PIERWSZYCH

[1] W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą strony internetowej szkoły)

2] Nieprzedłożenie do 22 września 2023 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole lub w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.