Zawodowcy dla Europy

W Powiatowym Zespole Szkół zorganizowana została konferencja podsumowująca realizację projektu „Profesjonalne praktyki drogą do Europy, czyli efektywne kształcenie na potrzeby rynku pracy”  w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu ERASMUS+ sektor kształcenie i szkolenie zawodowe w ramach, którego 38 uczniów wyjechało na 2-tygodniowy staż zawodowy do Hiszpanii.

Głównym celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów i kontynuacja dobrych praktyk jako szkoły zawodowej najwyższej jakości. Działania projektu nakierowane zostały na opracowanie dla każdego ze wspomnianych zawodów  programów praktyk. Na etapie realizacji praktyk programy były na bieżąco podawane weryfikacji. Równolegle realizowane były działania promocyjne mające na celu poinformowanie opinii publicznej na temat celów i korzyści wynikających z realizacji projektu.

Praktyki zawodowe realizowane były w firmach hiszpańskich, dysponujących nowoczesnym sprzętem i technologiami oraz stosujących nowoczesne rozwiązania organizacyjne.

Stażyści uczestniczyli w programie przygotowawczym, które objęło przygotowanie językowe, kulturowe i psychologiczno-pedagogiczne oraz spotkania informacyjne dla uczniów i rodziców. W ramach przygotowania językowego odbył się kurs języka angielskiego oraz kurs języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym.

W trakcie przygotowania kulturowo-językowego  uczniowie zapoznali się z kulturą Hiszpanii, poznali jej historię i obyczaje, ponadto podczas pobytu w Hiszpanii została zrealizowana druga faza przygotowania kulturowego.

Pobyt uczniów w przedsiębiorstwach hiszpańskich pozwolił na zdobycie nowych i poszerzenie posiadanych już kompetencji w zakresie zawodowym, co w sferze praktycznej osiągnięte zostało przez praktyki w przedsiębiorstwach wykorzystujących w działalności nowe technologie i innowacyjne techniki, a w sferze teoretycznej dzięki wysoce wykwalifikowanej kadrze.