Kluczowe kryteria /przesłanki

które bierze pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydający opinie o zmianie trybu nauczania

Epidemiologiczne / Kliniczne Organizacyjne
·         Wystąpienie u dziecka lub pracownika szkoły co najmniej jednego z poniższych objawów poniższych objawów:

– kaszel,

– gorączka,

– duszność,

– utrata węchu o nagłym początku,

– utrata lub zaburzenia smaku o nagłym początku.

 

·         Jeśli dziecko lub pracownik szkoły w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów miał bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie COVID‐19

 

Jako bliski kontakt należy rozumieć:

•     przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15minut,

•     bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusemCOVID‐19 (np. podanie ręki),

•     bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby z COVID‐19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej),

•     przebywanie w tym samym pomieszczeniu, co chory z COVID 19 przez co najmniej 15minut (np. w mieszkaniu, w klasie, poczekalni szpitala/przychodni, sali konferencyjnej).

 

– Liczba przypadków COVID‐19 w szkole

 

– Rodzaj szkoły (podstawowa /średnia, specjalna/ integracyjna)

 

 – Warunki urbanizacyjne/zagęszczenie ludzi na danym terenie:

•     miasto, wieś

•     duże zakłady pracy na terenie

•     zatrudnienie rodziców w zakładach pracy w których jest ognisko

•     natężenie i czasu kontaktu między osobami

 

– Warunki organizacyjne/ architektoniczne szkoły:

•     mała szkoła/ duża szkoła (powierzchnia na osobę)

•     możliwość odizolowania części klas od pozostałych w kontekście sal i ciągów komunikacyjnych

•     możliwość rozrzedzenia klas na zajęciach

•     możliwości organizacyjne pozwalające na odciążenie ciągów komunikacyjnych

•     liczba  wejść do szkoły

•     stan wentylacji – możliwość stosowania zalecanych procedur

•     możliwość zapewnienia dystansu społecznego w szkole

•     kuchnia własna/ catering

•     wielkość stołówki

•     organizacja świetlicy (mieszanie dzieci z różnych klas)

•     zajęcia dodatkowe (mieszanie dzieci, nauczycieli)

•     organizacja pomocy naukowych (sprzęt rtv
i inne),

•     dostępność do urządzeń higieniczno-sanitarnych

•     liczba klas danego rocznika

•     liczba  dzieci w klasach

•     możliwości organizacji przerw dla poszczególnych klas o różnych godzinach

•     liczby  nauczycieli mających zajęcia w ciągu dnia z dana klasą i ich kontaktów z innymi klasami

•     mieszanie się kadry pedagogicznej i pracowników obsługi szkoły

•     inne istotne z punktu widzenia dyrektora/ państwowego powiatowego inspektora sanitarnego