Nabór do projektu pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”

Wydrukowane i wypełnione wnioski proszę składać u kierownika szkolenia praktycznego p. T. Puzio.

Departament Edukacji i Sportu ogłasza nabór do projektu pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014–2020, Poddziałanie 3.3.2.

Projekt adresowany jest do uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych oraz nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

W ramach projektu zaplanowano szereg działań skierowanych do:

 • uczniów o szczególnych predyspozycjach z przedmiotów zawodowych w zakresie podnoszenia umiejętności oraz uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji zawodowych,
 • nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji zawodowych.

Uczniowie będą mogli uczestniczyć m.in. w praktykach lub stażach zawodowych u pracodawców, kursach nadających nowe kwalifikacje zawodowe oraz ubiegać się o uzyskanie stypendium, natomiast w ofercie dla nauczycieli znajdą się szkolenia m.in. z zakresu podnoszenia jakości pracy szkoły w kontekście kształcenia zawodowego oraz dostosowania oferty szkoły do potrzeb rynku pracy.

 1. Uczeń zgłaszany do Projektu powinien:
 • być mieszkańcem województwa pomorskiego;
 • kształcić się w zawodzie odpowiadającym Branży kluczowej
  i w szczególności wpisującym się w ISP;
 • przejawiać szczególne predyspozycje w zakresie przedmiotów zawodowych, wyrażające się m.in. wysokimi wynikami z przedmiotów zawodowych.
 1. W ramach Projektu, w oparciu o zdiagnozowane potrzeby Uczniów, realizowane będą w szczególności następujące formy wsparcia Uczniów:
  • Praktyki lub staże zawodowe realizowane w wymiarze 150 godzin, zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych;
  • Kursy;
  • Wizyty studyjne;
  • Konkursy, których szczegółowe zasady zostaną określone
   w oddzielnym dokumencie;
  • Obozy edukacyjno-zawodowe;
  • Stypendia przyznawane na zasadach uregulowanych odrębnymi przepisami.
 2. Każdy Uczeń może korzystać z co najmniej jednej formy wsparcia, przy czym podstawową formą wsparcia, wynikającą z RPO WP 2014-2020, są Praktyki lub staże zawodowe.
 3. Za udział w Praktykach lub stażach zawodowych Uczniowi przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie Wytycznych oraz zgodnie z budżetem Projektu.
 4. Realizacja poszczególnych Kursów oraz Wizyt studyjnych będzie odbywała się zgodnie z harmonogramem określonym przez Departament.
 5. Uczniowie, którzy zostaną wyróżnieni w Konkursach, otrzymają nagrodę,
  in. w postaci udziału w Obozach edukacyjno-zawodowych, bonów na zakup pomocy dydaktyczno-zawodowych.
 6. Uczniowie wyróżnieni w Konkursach oraz Uczniowie, którym zostanie przyznane Stypendium stają się uczestnikami Projektu[1], z zastrzeżeniem § 5 ust. 1.

[1] dotyczy Uczniów, którzy  wcześniej nie przystąpili do Projektu.

Szczegółowe informacje o zasadach prowadzonej rekrutacji oraz warunkach udziału projekcie znajdują się w Zasadach uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym pn. „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.

Chcąc przystąpić do projektu prosimy zapoznać się z ww. Zasadami, a następnie wypełnić formularz rekrutacyjny.

Formularze dla uczniów i nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu otworzą się po kliknięciu w poniższe linki:

Źródło:

https://des.pomorskie.eu/-/nabor-do-projektu-pn-programy-motywacyjne-dla-uczniow-pomorskich-szkol-zawodowych-