Podsumowanie pracy Samorządu Szkolnego za I semestr

W lutym odbyło się spotkanie podsumowujące pracę Samorządu Szkolnego za pierwszy semestr roku szkolnego 2018/2019. Na spotkaniu zostały rozstrzygnięte konkursy klasowe i indywidualne. Samorząd nagrodził również klasy, które dzielnie rywalizują o tytuł „Najbardziej aktywnej klasy”.

W pierwszym semestrze udało nam się zrealizować wszystkie zadania wynikające z planu pracy ustalonego na pierwszym zebraniu samorządu uczniowskiego.

Wszystkie zadania mają na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę zagospodarowania uczniom wolnego czasu i polegają aktywnym udziale uczniów w życiu szkoły i pracy na rzecz społeczności uczniowskiej.

Celem samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności. Realizacja celów połączona jest z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu wśród uczniów, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Opiekunowie Samorządu Szkolnego wraz z uczniami dziękują Dyrekcji, nauczycielom oraz pracownikom szkoły za okazaną pomoc, przychylność i wsparcie w realizacji podjętych zadań w pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019.