PZS REDA – SZKOŁA AMBASADOREM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Nasza szkoła realizuje program Parlamentu Europejskiego, którego celem jest pobudzanie świadomości młodzieży na temat Europy i demokracji europejskiej dzięki udostępnieniu jej wiedzy o Unii Europejskiej. Obejmuje on nie tylko przekazywanie wiedzy o faktach dotyczących Unii Europejskiej, lecz także umożliwia doświadczenie, czym jest obywatelstwo europejskie. W ramach programu EPAS chcieliśmy pokazać, że proeuropejskiej edukacji towarzyszy nieodłącznie dialog międzykulturowy, w  którym nie chodzi tylko o tolerancję, ale o swego rodzaju aktywne wychodzenie naprzeciw, szukanie kontaktu, porozumienia. Cele programu kształtują takie postawy młodzieży, które sprzyjają poszanowaniu wolności, pluralizmu i  szacunku dla wielokulturowości. Uczestnicy spotkań europejskich, wykazując szczególną troskę o własną tożsamość, wykazali się aktywną postawą współodpowiedzialność za państwo, Europę i świat. W trakcie programu zostały przygotowane międzykulturowe spotkanie z  różnorodnym dziedzictwem Europy, co pozwoliło realizować bardzo ważne cele: edukować dla zrozumienia międzykulturowego, modyfikować stereotypy i uprzedzenia, edukować na rzecz pełnego udziału w życiu społecznym, kształtować identyfikacje osobowościowe, pojęcia „swój-obcy”, edukować na rzecz rozwoju kulturowego i językowego.

https://www.youtube.com/watch?v=i5fAkIqrYhM