Ocalić od zapomnienia

ocalić od zapomnienia

Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego

z okazji Światowego Dnia Turystyki p.t. „Ocalić od zapomnienia”
 1. Organizatorem konkursu jest Powiatowy Zespół Szkół w Redzie. Koordynatorem konkursu jest Samorząd Szkolny pod kierunkiem: mgr Barbara Kortus, mgr Agnieszka Siepetowska, mgr inż. Gabriel Wołosewicz.
 2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów klas I-IV PZS w Redzie.
 3. Cele konkursu:
 • pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie fotografii,
 • rozwijanie wrażliwości i zwrócenie uwagi na wartości artystyczne,
 • rozwijanie wśród uczestników konkursu świadomości dotyczącej wartości moralnych, społecznych,
 • poszerzanie wiedzy z zakresu turystyki oraz uwrażliwianie uczniów na piękno otaczającej nas przyrody
 • popularyzowanie aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu,
 • wprowadzenie uczniów w atmosferę zdrowej rywalizacji.
 1. Przedmiotem fotografii powinny być miejsca odwiedzane przez uczniów PZS Reda w wakacje. Będą one zakwalifikowane do jednej z trzech kategorii: Świat, Polska, Ludzie.
 2. Każdy z uczestników może dostarczyć do 3 elektronicznych fotografii na adres mailowy: gabriel37@wp.pl. W wiadomości zawierającej zdjęcia powinny również znaleźć się następujące dane uczestnika: imię i nazwisko autora, klasa oraz miejsce wykonania zdjęcia.W temacie wiadomości należy wpisać: „Ocalić od zapomnienia”.
 3. Zdjęcia zgłaszane do konkursu nie mogą zawierać treści popularyzujących palenie tytoniu, zażywanie narkotyków lub innych używek, spożywanie alkoholu. Postacie na zdjęciach powinny mieć stosowne do zaprezentowania na forum szkolnym stroje.
 4. Istnieje możliwość przedstawienia zdjęcia wykonanego wcześniej (np. w wakacje 2017 r.) pod warunkiem, że zostaną spełnione warunki zawarte w punktach 4,5 i 6.
 5. Prace należy dostarczać do 28 września 2018 roku na wskazany powyżej adres e-mail.
 6. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
 7. Wysłanie prac na podany powyżej adres mailowy oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Jednocześnie nadesłanie prac oznacza zgodę autora na ich publikację na terenie PZS w Redzie oraz na stronie internetowej szkoły i w mediach społecznościowych szkoły.
 8. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).

Życzymy powodzenia! Samorząd Szkolny