Warsztaty dotyczące dyskryminacji oraz mobbingu

W związku z Dniem Kobiet uczniowie ZSP Reda mieli okazję uczestniczyć w warsztatach dotyczących dyskryminacji oraz mobbingu. Poruszaliśmy zagadnienia stereotypów, uprzedzeń oraz przemocy, które one generują. Ponadto uczniowie dowiedzieli się co mówi polski kodeks karny na temat omawianych zagadnień.

Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.” Konstytucja RP, art. 32.2

Konstytucja RP, Artykuł 33. „Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym […].

Dopiero od 1 stycznia 2004 roku funkcjonuje w polskim prawie definicja molestowania seksualnego – według kodeksu pracy jest nim „każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie albo upokorzenie pracownika; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy”.

Warsztaty były prowadzone przez panią Katarzynę Wolszczak i panią Joannę Piotrowicz.