Europejski Uniwersytet Latający w Redzie

Jak mawiał Benjamin Franklin: „Powiedz mi, a zapomnę. Naucz mnie, a być może zapamiętam. Zaangażuj mnie, a nauczę się.” Kierując się tymi słowami, Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych w Redzie wziął udział w programie „Europejski Uniwersytet Latający” w celu propagowania idei integracji europejskiej wśród młodzieży. Jest to projekt realizowany przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem EUL jest zainteresowanie młodzieży tematyką unijną oraz poszerzenie wiedzy uczniów na tematy związane z praktycznym wymiarem członkostwa Polski w UE.

Europejski Uniwersytet Latający odwiedził naszą szkołę 1 grudnia 2017 r. W spotkaniu uczestniczyli następujący goście:

– pani  Aleksandra Saczuk – koordynatorka programów i relacji partnerskich, współpracująca z CEO , Szkoła z klasą. Przez ostatnie lata związana z tematyką europejską naukowo, zawodowo oraz edukacyjnie.

– pani Antonina Dębską – animatorka programów europejskich, współpracująca z wieloma organizacjami pozarządowymi.

– pan Tomasza Racławski – wiceprzewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej. Koordynator konferencji i wymian młodzieżowych finansowanych ze środków Komisji Europejskiej.

– pani Dorota Nowicka – Klimowcz – dyrektor ZSP REDA.

– pan Ludwik Zegzuła – Przewodniczący Komisji Edukacji Powiatu Wejherowskiego.

– panią  Monika Runtz –Łępicką  –  Przewodniczącą Rady Rodziców ZSP REDA.

– pani Dorota Kierznikiewicz – zastępca Rady Rodziców ZSP REDA.

 – nauczyciele  – opiekunowie klas uczestniczących.

W przedsięwzięciu udział wzięło niemal 120 uczniów. Jako szkolni organizatorzy spotkania chcieliśmy zwrócić uwagę młodych ludzi na ważne aspekty obywatelstwa europejskiego, współpracy i członkostwa Polski w UE oraz zachęcić do pogłębiania wiedzy na temat Unii Europejskiej.

Spotkanie rozpoczęły uczennice technikum Wiktoria Boćkowska i Dominika Mazurek, które przypomniały koleżankom i kolegom drogę Polski do Unii Europejskiej. Dofinansowanie z budżetu unijnego zyskują najważniejsze sektory polskiej gospodarki – transport, środowisko, energetyka, zdrowie i kultura – powiedziały uczennice.

Zaproszonych gości, nauczycieli i uczniów powitała pani Dyrektor Dorota Nowicka – Klimowicz, która podkreśliła iż młodym ludziom czasami trudno zrozumieć procesy zachodzące w Unii Europejskiej, dlatego ważne są programy obejmujące tematykę unijną, aby nie tylko wyjaśniać, ale także zaciekawiać uczniów zjednoczoną Europą. – Młodzież żywo interesuje się tematyką unijną oraz poprzez zajęcia lekcyjne i dodatkowe pozyskuje szerzą wiedzę na tematy związane z praktycznym wymiarem członkostwa Polski w Unii Europejskiej – dodała.

Dyskusja o Unii Europejskiej rozpoczęła się od prezentacji uczniów technikum pod tytułem „Ślady Unii Europejskiej w lokalnym środowisku”. Zaprezentowano najważniejsze inwestycje zrealizowane w powiecie wejherowskim w ostatnich latach dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich. Roksana Strągowska i Bartłomiej Jakoniuk wskazywali na konkretne działania, dokładne nazwy projektów, podali przeznaczone kwoty środków finansowych na ich cele. Uczniowie wskazali także na działania   w naszych gminach na rzecz zwiększenia szans zdobycia zatrudnienia oraz rozwoju zawodowego jak również pozyskiwania środków z budżetu unijnego na edukację.

W części wykładowej, pani Aleksandra Saczuk na wstępnie przekazała uczestnikom podstawowe informacje odnośnie historii powstania Unii, przybliżyła prawo wspólnotowe oraz omówiła funkcjonowanie Unii w świecie. Czy brexit w Wielkiej Brytanii to koniec UE? Dlaczego Unia wciąż jest atrakcyjna dla innych krajów? Jakie wyzwania stoją przed UE? Odpowiedzi na te pytania uczniowie uzyskali podczas wykładu na temat przyszłości Unii Europejskiej.

W części warsztatowej młodzież podzielona na 10 grup przygotowała plakaty prezentujące  wizję przyszłości Unii Europejskiej. Młodzi ludzie wskazali na korzyści, jakie daje członkostwo Polski we Wspólnocie Europejskiej. Wśród wizji UE można było zauważyć także negatywne scenariusze – jednakże było ich niewiele. – Mimo wszystkich kryzysów, Unia Europejska przetrwa i  się powiększy. UE w ciągu kolejnych 60 lat będzie składać się ze wszystkich krajów europejskich – powiedział jeden z uczniów technikum.

Po warsztatach przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia, a już w salach odbyła się dyskusja zapoczątkowana przez uczniów na temat: „Unia Europejska w świecie oraz jaką przyszłość w niej ma młodzież”. Nasi uczniowie widzą realne szanse rozwoju i chcą uczestniczyć w inicjatywach zjednoczonej Europy. W kolejnym etapie planujemy przeprowadzić debatę oksfordzką dotyczącą nowej dekady w Unii Europejskiej.

Zajęcia w ramach Europejskiego Uniwersytetu Latającego były praktyczną lekcją, podczas której młodzi ludzie uświadomili sobie, że Unia Europejska zajmuje się bezpośrednio wieloma obszarami życia codziennego oraz mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez instytucje unijne. Młodzi ludzie odkryli razem UE, a spotkanie były doskonałą okazją do refleksji nad zaangażowaniem obywatelskim i demokratycznym. – Jestem przekonana, że poprzez organizację właśnie takich spotkań kształtujemy u młodzieży postawy proeuropejskie i obywatelskie – przyznała podczas spotkania pani wicedyrektor Agnieszka Siepetowska.