Geodezja po hiszpańsku

Projekt międzynarodowy w ramach programu POWER prowadzony przez EuroMind

Celem pracy było poznawanie kultury hiszpańskiej i nauka języka, wykonanie pracy geodezyjnej w Parku Północnym i nauka pracy w zespole.

Uczniowie zostali podzielenie na dwa 8-osobowe zespoły, a każdych z nich dostał za zadanie opracowanie mapy zasadniczej różnych obszarów Parku Północnego w Ubedzie.

Geodeci wykonywali zadania zgodnie z obowiązującymi praktykami i przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego:

  • wywiad terenowy
  • stabilizacja lub wznowienie punktów osnowy pomiarowej
  • pomiar osnowy pomiarowej
  • pomiary sytuacyjno-wysokościowy metodą biegunową
  • prace kameralne

Pomiary zostały wykonane tachimetrem Leica TC805, obserwacje kątowe i liniowe zostały zapisane ręcznie do dzienników pomiarowych. Następnie w biurze uczniowie wykonywali obliczenia w programie Microsoft Excel i Autodesk Autocad. Końcowym efektem pracy młodych geodetów była mapa do celów projektowych Parku Północnego w Ubedzie.