Technik geodeta

Języki obce

język angielski, język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów

język polski, matematyka, język angielski*, geografia

OPIS ZAWODU

Zawód technik geodeta to przyszłościowy i atrakcyjny zawód na rynku pracy w Polsce. Podstawowym celem pracy technika geodety jest dostarczanie niezbędnych danych graficznych i opisowych o nieruchomościach dla potrzeb gospodarki kraju, osób fizycznych i instytucji. Geodeci wykonują mapy oraz dokumentację o charakterze prawnym. Wyniki tej pracy są wykorzystywane na potrzeby gospodarcze związane z planowaniem przestrzennym, projektowaniem, zmianą struktury terenowej. Uczestniczą w procesach budowlanych różnego rodzaju inwestycji. Ich praca jest niezbędna zarówno na początku inwestycji przy dokładnym wskazaniu miejsca lokalizacji jak i po zakończeniu w celu zaktualizowania mapy zasadniczej. Geodeci wykonują pomiar odkształceń i przemieszczeń budowli w trakcie budowy i eksploatacji, pomiary i opracowania do celów prawnych wynikające z: rozgraniczeń nieruchomości, podziałów i scaleń, wywłaszczeń i innych. Podczas swojej pracy wykorzystują elektroniczne instrumenty geodezyjne do pomiaru odległości, kątów i wysokości obiektów. Korzystają również z nowoczesnych technologii pomiarowych np. pomiarów satelitarnych GNSS czy skaningu laserowego.

Do najistotniejszych zadań geodety należy:

 • określanie kształtu i wymiarów Ziemi jako planety,
 • opisywanie powierzchni ziemi w zakresie przestrzennego rozmieszczenia obiektów naturalnych i sztucznych oraz rzeźby terenu,
 • opis podziemnej infrastruktury technicznej (kanalizacja, wodociągi, energetyka, telekomunikacja, gaz itp.),
 • opis złóż mineralnych i wyrobisk górniczych,
 • kataster nieruchomości (stan prawny nieruchomości gruntowych i lokalowych, sposób użytkowania gruntów, klasyfikacja gleboznawcza, wartość rynkowa),
 • geodezyjna realizacja w terenie (wytyczanie na gruncie) projektów budowli (budynków, mostów, dróg, kolei itp.) oraz kontrola ich funkcjonowania (pomiary odkształceń i przemieszczeń),
 • przekształcanie struktury powierzchniowej gruntów (scalenia i wymiany gruntów),
 • monitorowanie środowiska i przestrzennego zagospodarowania kraju.

Istota zadań geodezyjnych w całym tym przedsięwzięciu polega na:

 • opracowaniu opisu odnośnego obszaru jako tworzywa przyszłego procesu projektowego (mapa sytuacyjno-wysokościowa dla celów projektowych oraz wcześniej opracowana, w celu pozyskania terenu, mapa dla celów prawnych),
 • geodezyjnym opracowaniu zaprojektowanego obiektu i jego wytyczeniu w terenie, tj. przeniesieniu go ze sfery modelu informacyjnego do rzeczywistości.

ZDOBYWANA WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

Przygotujemy Cię do wykonywania zadań zawodowych:

 • zakładania i pomiaru osnów pomiarowych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu,
 • sporządzania opracowań geodezyjnych i  kartograficznych  na podstawie danych pomiarowych  lub projektowych, 
 • wykonywania pomiarów  realizacyjnych,    geodezyjnej    inwentaryzacji    powykonawczej,    pomiarów    kontrolnych  obiektów  budowlanych  i  urządzeń  technicznych  oraz  opracowywania  wyników  tych pomiarów;
 • wznawiania  znaków  granicznych   i  wyznaczania  punktów  granicznych,  wykonywania  podziałów   i  rozgraniczeń  nieruchomości,  scaleń  i  wymiany  gruntów,  scaleń  i  podziałów  nieruchomości  oraz wywłaszczeń nieruchomości, 
 • aktualizacji i modernizacji bazy danych katastru nieruchomości, 
 • wprowadzania danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji.

CO DALEJ PO UKOŃCZENIU SZKOŁY

Kariera edukacyjna

Zdobytą w szkole wiedzę z zakresu geodezji możesz wykorzystać studiując budownictwo, wycenę nieruchomości, nawigację, górnictwo,  kartografię.

Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w firmach geodezyjnych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej:

 • w przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych,
 • przedsiębiorstwach budowlanych (budownictwo drogowe, kolejowe, mieszkaniowe, przemysłowe, itd.),
 • w jednostkach administracji państwowej i samorządowej,
 • wydawnictwie publikującym atlasy, mapy,
 • własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej. 

 PREDYSPOZYCJE

Od geodety oczekuje się, min.: umiejętności logicznego myślenia i zastosowania teorii w praktyce, zdolności matematycznych i technicznych, a także wyobraźni przestrzennej, pamięci wzrokowej oraz posługiwania się rysunkiem technicznym. Ponadto, pracownik ten powinien być dokładny, cierpliwy oraz posiadać zmysł praktyczny. 

Najważniejsze wymagania wynikające z zadań analizy powierzchni ziemi i pomiarów odległości, to: wyobraźnia przestrzenna, spostrzegawczość, orientacja w terenie, pamięć wzrokowa.

Dodatkowo na stanowisku pracy od geodety wymaga się umiejętności:

 • stosowania podstawowych przepisów bhp i ochrony środowiska oraz udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
 • stosowania instrukcji technicznych oraz podstawowych przepisów prawa dotyczącego geodezji, kartografii i gospodarki gruntami,
 • rozpoznawania podstawowego zagrożenia zdrowia i życia, występujące przy pracach geodezyjnych i kartograficznych. 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent PZS w Redzie w zawodzie technik geodeta będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu;
 • sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych;
 • wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
 • wykonywania rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości oraz scaleń i wymiany gruntów;
 • zakładania i aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości;
 • wprowadzania i aktualizacji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 

Nauka w naszej szkole umożliwia: 

 • zdobycie tytułu technika geodety
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe:
  BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych realizacyjnych
  BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

NARZĘDZIA I TECHNOLOGIA WYKORZYSTYWANA W KSZTAŁCENIU TECHNIKA GEODETY

Technik geodeta podczas wykonywania zadań zawodowych wykorzystuje nowoczesny sprzęt pomiarowy: niwelatory, tachimetry, odbiorniki GNSS, skanery 3D oraz nowoczesne pakiety komputerowe programów geodezyjnych, między innymi: C-GEO, WINKALK.

Zawód geodety jako zawód techniczny znajduje powiązanie z wieloma gałęziami gospodarki. Najbardziej powiązany jest z budownictwem, górnictwem, administracją i trochę z geologią i astronomią. Geodeta przeprowadzając pomiary terenowe pod duże inwestycje budowlane współpracuje z budownictwem. Zajmując się urządzeniami wykorzystywanymi do pracy w kopalniach – z górnictwem. Geodeta trzyma ponadto pieczę nad mapami terenów i świadczy usługi dla ludności (np. szacowanie nieruchomości). Z astronomią wiąże go znajomość systemów satelitarnych, GIS, metod GPS. Jako geolog musi wiedzieć jaki teren jest bezpieczny pod budowę, czyli jakie skały tworzą grunt i jaka jest sieć wodna tego obszaru. 

SYSTEM SZKOLEŃ I WYCIECZEK ZAWODOWYCH

PZS w Redzie proponuje swoim uczniom udział w wycieczkach, warsztatach m.in.: 

 • udział w programie TPI EDU, w którym specjaliści przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu pomiarowego zademonstrują praktyczne możliwości terenowe, takich urządzeń pomiarowych jak GPS, systemy sterowania maszyn, niwelatory laserowe, oprogramowanie fotogrametryczne, systemy skanowania 3D;
 • szkolenia i warsztaty z nowoczesnymi technologiami pomiarowymi – nowoczesne sprzęty pomiarowe, odbiorniki GNSS, skanery 3D, tachimetry, ukończenie warsztatów kończy się uzyskaniem imiennego certyfikatu;
 • wycieczki zawodowe do zaprzyjaźnionych firm geodezyjnych;
 • udział w Akademii Geomatyki Praktycznej.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Praktyki zawodowe – 8 tygodni w całym cyklu kształcenia

 • Zapewniamy praktyki zawodowe w firmach geodezyjnych, budowlanych, w których nasi uczniowie i absolwenci znajdują często zatrudnienie
 • Praktyki zagraniczne w ramach projektów europejskich.