Ważne informacje dla uczniów LoDD

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

NAUKA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH TRWA:

 • 4 lata  – 8 semestrów 
 • absolwenci szkoły branżowej I stopnia oraz zasadniczej szkoły zawodowej (ukończonej po 2014 roku) przyjmowani są do klasy drugiej 
 • o przyjęcie do szkoły mogą się ubiegać kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą do końca roku kalendarzowego oraz kandydaci , którzy do dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych ukończą 16 r. ż za zgodą rodzica/opiekuna prawnego
 • zajęcia odbywają się w piątki po południu i soboty
 • NAUKA JEST BEZPŁATNA 
pastedGraphic.png

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZNIÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

DLA DOROSŁYCH

 1. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się.
 2. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych według skali:- stopień celujący – 6; – stopień bardzo dobry – 5; – stopień dobry – 4;- stopień dostateczny – 3; – stopień dopuszczający – 2; – stopień niedostateczny – 1 ustala się po każdym semestrze. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowią podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły.
 3. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze.
 4. Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania.
 5. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, przewidziane w danym semestrze, w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć, oraz uzyskał ocenę z pracy kontrolnej uznaną za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
 6. Egzamin semestralny w szkole dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Egzamin semestralny z informatyki ma formę praktyczną. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej.
 7. Słuchacz w szkole dla dorosłych, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.
 8. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie spełnił warunków określonych odpowiednio w pkt. 5, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy.
 9. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie zdał egzaminu poprawkowego, o którym mowa w pkt. 15, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy.
 10. Dyrektor szkoły dla dorosłych może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych.
 11. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole.
 12. Słuchacz szkoły dla dorosłych może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą.
 13. Zwolnienie, o którym mowa w pkt. 12 jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego
  i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części pisemnej egzaminu semestralnego.
 14. Egzaminy semestralne przeprowadza się w szkole, w trybie określonym według harmonogramu zgodnego ze Statutem Szkoły.
 15. Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych. (Przepisy pkt 6 stosuje się odpowiednio.)
 16. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze.
 17. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego i po zakończeni u semestru wiosennego nie później niż do dnia-31 sierpnia.
 18. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono, zgodnie z pkt. 7, dodatkowy termin egzaminu semestralnego.
 19. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny niedostatecznej, i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia.
 20. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych, który w okresie 3 lat przed rozpoczęciem nauki w szkole zdał egzaminy eksternistyczne z zakresu poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na nie.
 21. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w pkt.19, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się odpowiednio „zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia” lub „zwolniona z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę prawną zwolnienia.
 22. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w pkt. 20, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się odpowiednio „zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia” lub „zwolniona z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę prawną zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem semestralnej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych zgodnej z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu eksternistycznego.
 23. Słuchacz kończy Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.